SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju managementa stresa. 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih s področja managementa stresa. 3. Kritično uporabljajo pristop k preučevanju managementa stresa. 4. Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.

Vsebina

• Opredelitev stresa • Modeli stresa • Pomen stresa za zaposlenega, organizacije in družbo • Izvori stresa na delovnem mestu in v zasebnem življenju • Simptomi stresa pri človeku • Posledice stresa v obliki fizioloških, psiholoških in vedenjskih težav • Kaj je izgorelost in kako jo preprečiti • Oblikovanje strategij za zmanjševanje stresa pri zaposlenih v delovnem okolju • Oblikovanje programov za premagovanje stresa pri zaposlenih • Kako dvigniti psihično dobro počutje zaposlenih • Individualno premagovanje stresa in doseganje ciljev – različne tehnike obvladovanja stresa • Opredelitev osebnega razvoja • Pomen osebnega razvoja za posameznika in organizacije • Temeljni dejavniki osebnega razvoja • Sestavine osebnega razvoja: strokovni, delovni in osebnostni razvoj • Povezava med osebnim razvojem (vsemi njegovimi elementi) in managementom stresa.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja • diskusije • delavnice • oblikovanje timov • študije primerov

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Kognitivne/Intelektualne veščine • Raven analize: Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize managementa stresa in osebnega razvoja. • Raven sinteze: Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika (predmeta/discipline) in prakse. • Raven vrednotenja: Obvlada znanje s področja managementa stresa in osebnega razvoja, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. • Raven uporabe: Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov. Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

• Raven dela v skupini: Obvlada delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloga in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. Obvlada pogajanje in konflikte z ustrezno mero samozavesti. • Raven uporabe učnih pripomočkov: Obvlada uporabo celotne palete učnih pripomočkov. • Raven samovrednotenja: Zna ovrednotiti svoje delovanje in delovanje drugih z ciljem izboljšanja delovanja. • Raven managementa informacij: Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. • Raven avtonomnosti: Znanje osvaja samostojno in samokritično. Zna usmerjati učni proces pri drugih, pri sebi zna razbrati področja, na katerih bi se moral še razvijati. • Raven reševanja problemov: Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. Praktične veščine: • Raven uporabe veščin: Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse. • Raven samostojnosti v uporabi veščin: - Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. • Raven strokovnosti v uporabi specifičnih tehnik: - Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.

Temeljni literatura in viri

• Treven, S. (2005). Premagovanje stresa. Ljubljana: Gospodarski vestnik. • ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Premagovanje stresa : dodatno gradivo pri predmetu Organizacija strokovnega dela in upravljanje s časom : študijsko leto 2017/18. Maribor: Ekonomsko - poslovna fakulteta, 2017. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12819484] • ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona (ur.), et al. Premagovanje stresa kot sredstvo za zagotavljanje dobrega počutja : znanstvena monografija projekta Chance 4 change. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2013. Str. 95-102. ISBN 978-961-6802-23-9. [COBISS.SI-ID 11457820] • ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, TREVEN, Sonja, TREVEN, Urška, MILFELNER, Borut, SELINŠEK, Aleksandra, POTOČNIK, Amna, MULEJ, Matjaž, IVANOVIČ, Bogdan, et al., ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona (urednik), TREVEN, Sonja (urednik), JIMÉNEZ, Paul (urednik), POTOČNIK, Amna (urednik). Stressabbau als Mittel zur Sicherung des Wohlbefindens: [wissenschaftliche Monographie des Projektes Chance 4 change]. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2013. 260 str., ilustr. ISBN 978-961-6802-24-6. [COBISS.SI-ID 74763777] • ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Osebni razvoj : dodatno gradivo pri predmetu Razvoj človeških virov : študijsko leto 2017/2018. Maribor: Ekonomsko - poslovna fakulteta, 2017. [26] str. [COBISS.SI-ID 12818460] • ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, VEINGERL ČIČ, Živa. Osebnost in osebnostni razvoj zaposlenega. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. jun. 2018, letn. 67, št. 6, str. 22-34. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 13043228] • ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Pomen osebnega in osebnostnega razvoja človeških virov v (slovenskem) turizmu. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. dec. 2008, letn. 1, št. 3/4, str. 42-48. ISSN 1855-3303. [COBISS.SI-ID 9725980] • ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, TREVEN, Sonja. Osebni in osebnostni razvoj človeka v povezavi z inteligentnostjo. V: Izkoristimo priložnosti. Murska Sobota: Pomursko društvo za kakovost, 2007. Str. 16-21. [COBISS.SI-ID 9323548] • ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, TREVEN, Sonja. Osebnost. V: ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona (ur.), et al. Zagotavljanje zadostne in potrebne osebne celovitosti človeka. Maribor: IRDO, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2015. Str. 9-12. Zbirka Well-being. ISBN 978-961-93531-6-5. [COBISS.SI-ID 11919388]

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za sodelovanje pri tem predmetu.

Opombe

• aktivno delo na predavanjih in vajah, • 2 kolokvija ali pisni izpit

  • red. prof. dr. SIMONA ŠAROTAR ŽIŽEK, univ. dipl. ekon.

  • Pisni izpit: 60
  • Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah: 40

  • : 5
  • : 25
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.