SLO | EN

Cilji in kompetence

Usposobiti študente za obvladovanje najkompleksnejših poslov gospodarskih družb s pomočjo interdisciplinarnega poučevanja in reševanje študijskih primerov s poudarkom na vlogi in pomenu odgovornega ravnanja članov organov vodenja in nadzora v družbi.

Vsebina

Pojem in pomen gospodarskih družb in različnih interesov pri vodenju in upravljanju družb s poudarkom na pravicah in dolžnostih članov organov vodenja in nadzora ter posledični odgovornosti. Osnove odškodninske in kazenske odgovornosti članov organov s poudarkom na korporacijskem institutu »Podjetniške presoje« ter s pregledom najnovejše sodne prakse in primerjalnega vidika ogdovornosti članov organov v državah EU.

Metode poučevanja in učenja

Klasična predavanja in konzultacije Obravnava primerov-seminar Aktivno skupinsko delo

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Raven znanja: ima poglobljeno znanje in ga zna sistematično uporabiti pri delovanju gospodarskih družb, tako da bo povezoval tri najpomembnejše vidike: finančnega, pravnega in računovodskega. Etični vidik: lahko analizira in obvladuje etične dileme v delovanju gospodarskih družb ter deluje proaktivno v sodelovanju z drugimi pri iskanju rešitev. Metodološko znanje s področja discipline: razumevanje in uporaba metodoloških pristopov na področju poslovanja gospodarskihdružb ter upravljanja podjetja.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Usposobiti študente za razumevanje in uporabo pridobljenega znanja za uspešno samostojno sodelovanje pri poslovanju družb in njenih organov in prevzemanju adekvatne odgovornosti.

Temeljni literatura in viri

• JOVANOVIČ, Dušan, BRATINA, Borut, GRAH-LAZAR, Petra. Gospodarsko statusno in prevzemno pravo. 1. izd. Maribor: Založba WD: Poslovna založba, 2020. 645 str. ISBN 978-961-94599-1-1. [COBISS.SI-ID 98069761] kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela še ni verificiran točke: 53.33, št. avtorjev: 3 • BRATINA, Borut, JOVANOVIČ, Dušan (avtor, urednik), PODGORELEC, Peter, PRIMEC, Andreja. Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega prava. 3., prenovljena in dopolnjena izd. Maribor: Založba WD, 2018. XXVIII, 639 str. ISBN 978-961-94599-0-4. [COBISS.SI-ID 95796993] • KOCBEK, Marijan (avtor, urednik), IVANJKO, Šime, BRATINA, Borut, PODGORELEC, Peter. Nadzorni sveti in upravni odbori v delniških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 476 str. ISBN 978-961-247-140-8. [COBISS.SI-ID 251004160] kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD točke: 40, št. avtorjev: 4 • KOCBEK, Marijan (avtor, urednik), BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, ILEŠIČ, Mirko, IVANJKO, Šime, KNEZ, Rajko, ODAR, Marjan, PIVKA, Hilda Marija, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša, PROSTOR, Jerneja, PŠENIČNIK, Dušan, PUHARIČ, Krešimir, ZABEL, Bojan. Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, (Nova slovenska zakonodaja). 2., dopolnjena izd. z novelami ZGD-1A do ZGD-1H. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. 3 zv., tabele. ISBN 978-961-247-287-0. ISBN 978-961-247-288-7. ISBN 978-961-247-289-4. ISBN 978-961-247-286-3. [COBISS.SI-ID 275561984] kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja); tip dela je verificiral OSICD točke: 6.8, št. avtorjev: 15 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) • Ostali zakoni: ZFPPIPP (zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju), zakon o bančništvu, zakon o zavarovalništvu, ….

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Opombe

pisni izpit seminarska naloga in predstavitev aktivno delo na predavanjih /seminarjih

 • izr. prof. dr. DUŠAN JOVANOVIČ, univ. dipl. prav.
 • red. prof. dr. BORUT BRATINA, univ. dipl. prav.

 • Pisni izpit: 50
 • Seminarska naloga s predstavitvijo: 30
 • Aktivno delo na predavanjih: 20

 • : 15
 • : 15
 • : 60

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.