SLO | EN

Cilji in kompetence

• Spoznati davčna in računovodska pravila sistemov obdavčitve (samozaposlitev, organizacije v kulturi in športu) • Naučiti obračunati davčno obveznost • Spoznati postopkovni vidik obdavčitve Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti • Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature. • Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: • Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. • Nadgrajujejo sposobnost analitičnega razmišljanja in spretnost dela v parih ter skupinah. • Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: • Študent pridobi praktično znanje samostojne uporabe strokovnih pravil davčnega računovodenja (samozaposlitev, kulturne in športne organizacije)

Vsebina

1. Opredelitev pojmov in pregled računovodske in davčne zakonodaje 2. Sistemi računovodenja in obdavčitve (samozaposlitev, organizacija) 3. Računovodska in davčna pravila obdavčitve nepridobitnih organizacij (kulturne in športne dejavnosti) 4. Računovodska in davčna pravila obdavčitve kulturnih delavcev in športnikov 5. Davčna obveznost in postopki 6. Računovodska in davčna etika

Metode poučevanja in učenja

- Predavanja - Obravnava študijskih primerov - Skupinsko delo - Samostojno delo

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje Študenti: • Se usposobijo uporabljati davčna in računovodska pravila na področju obdavčitve samozaposlitve, organizacij v kulturi in športne dejavnosti • Se zavedajo širših etičnih vprašanj na področju obdavčitve.

Temeljni literatura in viri

Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Kokotec-Novak M. in Hauptman L. Davčno računovodstvo. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor, 2012 (izbrana poglavja). 2. Hauptman L. Davčno računovodstvo kulture in športne dejavnosti. Skripta za predavanja (v pripravi). Obštudijska dejavnost. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2022. 3. Hauptman L. Davčno računovodstvo kulture in športne dejavnosti. Gradivo za vaje (v pripravi). Obštudijska dejavnost. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2022. 4. Aktualna zakonodaja (Slovenski računovodski standardi, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o dohodnini, …).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Opombe

Seminarski projekt

  • izr. prof. dr. LIDIJA HAUPTMAN, univ. dipl. ekon.

  • Seminarsko delo – projekt: 100

  • : 9
  • : 1
  • : 10
  • : 70

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.