SLO | EN

Cilji in kompetence

• razumeti digitalno in zeleno preobrazbo mednarodnega poslovanja • spoznati ekonomske in pravne vidike digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • reševati ekonomske in pravne težave na področju digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • kritično analizirati razmere na področju digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja

Vsebina

• vloga in pomen digitalne in zelene preobrazbe • vloga in pomen mednarodnega poslovanja • ekonomski vidiki digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • pravni vidiki digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • primeri digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja

Metode poučevanja in učenja

• predavanja in seminarske vaje • aktivno delo na predavanjih • seminarska naloga • analize primerov • problemsko učenje

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Kognitivne/Intelektualne veščine: • sposobnost za povezovanje teorije in prakse na področju digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • sposobnost za razumevanje digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • sposobnost za reševanje ekonomskih in pravnih težav na področju digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja Ključne/prenosljive veščine in spretnosti: • sposobnost za delo v skupini na področju digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • sposobnost za kritično mišljenje o ekonomskih in pravnih vidikih digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja Praktične veščine: • sposobnost za izražanje na področju digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • sposobnost za proučevanje digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • sposobnost za opravljanje dela na področju digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • sposobnost za oblikovanje politike in strategije na področju digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja • sposobnost za prilagajanje potrebam digitalnega in zelenega trga

Temeljni literatura in viri

• Muench, S., Stoermer, E., Jensen, K., Asikainen, T., Salvi, M. and Scapolo, F. 2022. Towards a green and digital future. Publications Office of the European Union, Luxembourg. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58c3af16-f692-11ec-b976-01aa75ed71a1/language-en • European Commission. 2023. A European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en • European Commission. 2023. Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en • European Commission. 2022. Towards a green, digital and resilient economy: our European Growth Model. file:///C:/Users/uporabnik/Downloads/Factsheet_European_Growth_Model.pdf.pdf • World Trade Organization. 2022. World Trade Report 2022. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr22_e/wtr22_e.pdf • World Trade Organization. 2022. Climate Change Adaptation and Trade. https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/dgo_ted_climate_change_sept22.pdf • Uredba (EU) 2022/1925 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2022 o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju in spremembi direktiv (EU) 2019/1937 in (EU) 2020/1828 (akt o digitalnih trgih) • Uredba (EU) 2022/2065 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o enotnem trgu digitalnih storitev in spremembi Direktive 2000/31/ES (Akt o digitalnih storitvah) • European Commission (2021) Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative act • European Commission (2022) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 • Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 • Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev • Direktiva (EU) 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 537/2014, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Direktive 2013/34/EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti • aktualni strokovni in znanstveni članki s področja digitalne in zelene preobrazbe mednarodnega poslovanja

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

 • doc. dr. DEJAN ROMIH, univ. dipl. ekon.
 • izr. prof. dr. ANDREJA PRIMEC, univ. dipl. prav.

 • Aktivno delo na predavanjih: 40
 • Seminarska naloga: 30
 • Pisni izpit: 30

 • : 15
 • : 15
 • : 60

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.