SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično usvojijo teoretično znanje na področju etike, družbene odgovornosti in trajnosti. 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih iz področja etike, družbene odgovornosti in trajnosti. 3. Kritično uporabljajo metodološki pristop ciljev trajnostnega razvoja ZN in drugih, pri predmetu razvitih metodologij pri preučevanju razvojnih problemov. 4. Izvajajo kritično presojo, analizo in sintezo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.

Vsebina

Vsebina učne enote izhaja iz koncepta trajnosti in izpostavlja tri vidike, imenovane tudi trojni izid (angl. triple bottom line ali 3P – people, planet, profit), ki so: • družbena/socialna pravičnost; • okoljska integriteta/celovitost in • gospodarska blaginja. Iz te osnove se učna enota osredotoča na etiko in družbeno odgovornost organizacij, pri čemer izhodiščno upošteva posameznika, ki s svojo osebno odgovornostjo skozi svoje delovanje v organizaciji vpliva na njeno trajnostno usmerjenost, etičnost in družbeno odgovornost, kar odvisno od tega delovanja povzroča večjo ali manjšo etično, družbeno odgovorno in trajnostno delovanje organizacije, s tem pa tudi večjo ali manjšo gospodarsko blaginjo, družbeno pravičnost in okoljsko integriteto. Vsebinsko bomo nagovarjali vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainability Development Goals – SDGs), ki so jih sprejeli Združeni narodi (Organizacija združenih narodov; OZN): odprava revščine; odprava lakote; zdravje in dobro počutje; kakovostno izobraževanje; enakost spolov; čista voda in sanitarna ureditev; cenovno dostopna in čista energija; dostojno delo in gospodarska rast; industrija, inovacije in infrastruktura; zmanjšanje neenakosti; trajnostna mesta in skupnosti; odgovorna poraba in proizvodnja; podnebni ukrepi; življenje v vodi; življenje na kopnem; mir, pravičnost in močne institucije; partnerstva za doseganje ciljev. Za spremljanje razvoja kompetenc trajnosti bomo pri učni enoti sodelujočim študentom z že razvitim merskim inštrumentarijem na osnovi vsebine 17 ciljev trajnostnega razvoja OZN izmerili razvitost njihovih kompetenc trajnosti na začetku in na koncu pedagoškega procesa. Tako pridobljene ugotovitve o stopnji razvoja merjenih kompetenc nam bodo služile za izboljšanje pedagoškega procesa v naslednjem študijskem letu. Na ta način in z uvedbo smiselnih novosti bomo vsako leto izvedbo učne enote inovirali za približno 10 %. V vsako pedagoško srečanje bomo pri izvedbi učnega načrta vtkali vsaj enega od 17 ciljev trajnostnega razvoja OZN (angl. Sustainability Development Goals – SDGs) in študente opozorili vsaj še na tri druge cilje. Ker cilji trajnostnega razvoja še niso realizirani, moramo še vedno (ali posebej zato) biti na njih še posebej pozorni. Skupaj s študenti bomo iskali tudi inovativne načine za nove vidike doseganja trajnosti. Ciljem trajnosti bomo sledili tudi pri izboru primerov osebnih, organizacijskih, družbenih in gospodarskih praks. Teoretično zapisane cilje trajnostnega razvoja / trajnostnega umika bomo posodobili in pogledali na stanje v svetu tudi iz druge perspektive. Za lažje razumevanje trajnosti bomo razvijali miselne vzorce in infografike. Metodološko bomo uporabljali sodobne metode poučevanja, za katere je dokazano, da preko ciljnega razvoja veščin bolj razvijajo želene kompetence študentov.. Te metode bodo npr.: študija primera, timsko delo, viharjenje možganov, pedagoška drama, šest klobukov razmišljanja, meta plan, lateralno razmišljanje, igrifikacija, sistemsko razmišljanje, obrnjeno učenje in poučevanje, razvoj konceptualnih map, Lego sistemska postavitev ali druge, ki jih bomo nadgradili tudi z uporabo sodobnih orodij digitalizacije, kot so to npr. kviz, Mentimeter, Kahoot idr. Pri učni enoti bomo uporabili formativno in sumativno preverjanje in ocenjevanje znanja študentov. Pri formativnem preverjanju in ocenjevanju znanja študentov bomo uvedli tudi medvrstniško preverjanje in ocenjevanje znanja. Pri izvedbi predmeta bomo uporabili izsledke raziskovalnih spoznanj Erasmus+ projekta Economics of Sustainability, ki je bil zaključen v letu 2022 in ga je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru vodila nosilka te učne enote. Pri projektu je bila razvita monografija z istim naslovom kot projekt, torej Economics of Sustainability, ki je brezplačno javno dostopna in vsebinsko obravnava vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja , stanje v svetu pa obravnava tudi iz drugih perspektiv (https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/614485/edition/578059/content). Pri projektu je bila razvita tudi koristna platforma za igrifikacijo (angl. gamification platform) (https://econosteam.eu/gamification/), ki jo bomo prav tako uporabljali.

Metode poučevanja in učenja

- predavanja - AV predstavitve - primeri iz prakse - metode: študija primera, timsko delo, viharjenje možganov, pedagoška drama, šest klobukov razmišljanja, igrifikacija, sistemsko razmišljanje - aktivno individualno in/ali skupinsko delo

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: • Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij o etiki, družbeni odgovornosti in trajnosti ter njihove uporabe v reševanju konkretnih in abstraktnih problemov, brez dodatnih navodil. • Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja etike, družbene odgovornosti in trajnosti v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir. • So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve kompleksnega razvojnega problema ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov. • Znajo identificirati problem etike, družbene odgovornosti in trajnosti iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. • Znajo preučiti nasprotujoče si raziskovalno-prognostične informacije in presoditi vzroke za to. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: • Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. • Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. • Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. • Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela in sposobnosti za vodenje tima. • Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito reševanje konfliktov. • Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. • So učinkoviti v (samo)vrednotenju lastnega dela in znanja. • Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine: Študent: • Pridobi praktične izkušnje na področju etike, družbene odgovornosti in trajnosti. • Lahko deluje samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru.

Temeljni literatura in viri

• ŠTRUKELJ, Tjaša (avtor, urednik), MEOLIC, Darija, ROŽMAN, Maja (avtor, urednik), DEŽELAK, Zdenko (urednik). Trije stebri trajnostnega razvoja : teoretično ozadje, študija primera in kvantitativne ekonomske analize : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: Bio energija, 2022, cop. 2023. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-95035-5-3. [COBISS.SI-ID 120235011] • Wójcik, E.; Zieliński, T. (ur.) (2022). Economics of sustainability / Ekonomika trajnosti. Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice. 10.22367/uekat.9788378758167 ; ISBN 978-83-7875-790-0. Dosegljivo 24. 5. 2023 na: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/614485/edition/578059/content. • BRADAČ HOJNIK, Barbara. Ustvarjanje vrednosti v okviru trajnostnega podjetništva in poslovnih modelov = Value creation in the context of sustainable entrepreneurship and business models. V: DUH, Mojca (ur.), et al. Izzivi trajnostnega razvoja organizacij. Harlow (England) [etc.]: Pearson Education. 2022, str. 15-37, ilustr. ISBN 978-1-80006-681-6. [COBISS.SI-ID 122847491] • KOREZ-VIDE, Romana, ŠTRUKELJ, Tjaša. Strateški okvir trajnostnega razvoja globalne panoge = Strategic framework for sustainable development of the global industry. V: DUH, Mojca (ur.), et al. Izzivi trajnostnega razvoja organizacij. Harlow (England) [etc.]: Pearson Education. 2022, str. 38-57, ilustr. ISBN 978-1-80006-681-6. [COBISS.SI-ID 122877699] • KOREZ-VIDE, Romana, ŠTRUKELJ, Tjaša. Dejavniki in posledice neuravnotežene strateške razvojne usmeritve na primeru globalne panoge = Factors and consequences of unbalanced strategic development direction in the case of the global industry. V: DUH, Mojca (ur.), et al. Izzivi trajnostnega razvoja organizacij. Harlow (England) [etc.]: Pearson Education. 2022, str. 101-120. ISBN 978-1-80006-681-6. [COBISS.SI-ID 122909699]

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • izr. prof. dr. TJAŠA ŠTRUKELJ, univ. dipl. ekon.

  • Pisni izpit: 100

  • : 15
  • : 15
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.