SLO | EN

Cilji in kompetence

1. Razumevanje koncepta trajnostnega razvoja in njegovega pomena za poslovanje podjetij. 2. Analiziranje in vrednotenje globalnih ciljev trajnostnega razvoja (SDG-jev) ter njihov vpliv na podjetniške prakse. 3. Integracija trajnostnega razvoja v poslovne procese in odločanje. 4. Načrtovanje trajnostnih strategij in razvoj trajnostnih poslovnih modelov. 5. Prepoznavanje in uporaba dobrih praks pri implementaciji trajnostnega razvoja v podjetniški proces. 6. Razumevanje pomena trajnostne dodane vrednosti za podjetja. 7. Identifikacija in uporaba različnih trajnostnih poslovnih modelov, kot so krožno gospodarstvo, delitvena ekonomija in socialno podjetništvo. 8. Sodelovanje z različnimi deležniki in razvijanje trajnostnih partnerstev. 9. Spremljanje in merjenje trajnostnih kazalnikov ter analiza učinkovitosti trajnostnih praks v podjetjih. 10. Uporaba metod za merjenje uspešnosti trajnostnega razvoja v podjetjih. 11. Razumevanje pomena in namena poročanja o trajnostnem razvoju v podjetjih. 12. Uporaba standardov in smernic, kot so Global Reporting Initiative (GRI) in Integrated Reporting (IR), pri poročanju o trajnostnem razvoju. 13. Analiziranje primerov dobre prakse pri poročanju o trajnostnem razvoju v podjetjih. 14. Razvijanje kritičnega razmišljanja in refleksije o trajnostnem razvoju v poslovnem kontekstu. 15. Komunikacija in argumentacija o pomenu trajnostnega razvoja v poslovanju podjetij. 16. Timsko delo in sodelovanje pri reševanju izzivov trajnostnega razvoja v poslovnem okolju.

Vsebina

1. Koncept trajnostnosti • Koncept trajnostnosti in njegov pomen za družbo. • Strateška podpora trajnostnosti na ravni EU in Slovenije. 2. Implementacija trajnostnosti v podjetniški proces • Uvod v podjetniški proces in njegova povezava s trajnostnostjo. • Integracija trajnostnosti v poslovne procese in odločanje. • Vključevanje trajnostnosti v poslovno strategijo in načrtovanje. • Primeri dobrih praks pri implementaciji trajnostnosti v podjetniški proces. • Izbrani vidiki trajnostnosti v podjetniškem procesu (cilji in strategije, kultura, zaposleni…). 3. Trajnostna dodana vrednost in trajnostni poslovni modeli • Trajnostna dodana vrednost in njen pomen za podjetja. • Trajnostni poslovni modeli, kot so krožno gospodarstvo, delitvena ekonomija in socialno podjetništvo. • Primeri trajnostnih poslovnih modelov. 4. Pristop deležnikov pri implementaciji trajnosti • Vloga in pristopi različnih deležnikov pri spodbujanju trajnostnosti v podjetjih. • Sodelovanje z deležniki in razvijanje trajnostnih partnerstev. 5. Spremljanje trajnostnosti v podjetjih • Spremljanje trajnostnih kazalnikov in merjenje uspešnosti trajnostnih praks v podjetjih. • Metode za spremljanje učinkovitosti trajnostnih praks v podjetjih. • Primeri merjenja uspešnosti trajnostnosti v podjetjih. 6. Poročanje o trajnostnosti v podjetjih • Pomen in namen poročanja o trajnostnosti v podjetjih. • Standardi in smernice za poročanje o trajnostnosti, kot so Global Reporting Initiative (GRI) in Integrated Reporting (IR). • Primeri dobre prakse pri poročanju o trajnostnosti v podjetjih.

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja; • Analiza študije primerov; • AV predstavitve • Delo v skupinah; • Terensko delo in obiski podjetij.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Kognitivne/Intelektualne veščine • Analitično razmišljanje: Zmožnost analiziranja kompleksnih informacij in identifikacija ključnih elementov trajnostnega razvoja v poslovnem kontekstu. • Kritično razmišljanje: Sposobnost evalvacije in ocenjevanja prednosti, slabosti ter etičnih in družbenih vidikov trajnostnih praks v poslovanju. • Sinteza: Zmožnost povezovanja različnih konceptov in informacij ter oblikovanje celostnega razumevanja trajnostnega razvoja v poslovnem okolju. • Problemsko razmišljanje: Sposobnost prepoznavanja in reševanja izzivov, ki se pojavljajo pri implementaciji trajnostnega razvoja v podjetjih. • Sistemsko razmišljanje: Razumevanje vzročno-posledičnih povezav med trajnostnimi vidiki poslovanja ter identifikacija dolgoročnih učinkov odločitev na okolje, družbo in gospodarstvo. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti • Komunikacija: Zmožnost jasne in učinkovite komunikacije o trajnostnem razvoju tako znotraj podjetja kot tudi s širšo javnostjo. • Timsko delo: Sposobnost sodelovanja in vodenja v skupinskih projektih ter soustvarjanje trajnostnih rešitev z različnimi deležniki. • Učenje in prilagajanje: Sposobnost pridobivanja novega znanja ter prilagajanje spremembam in novim izzivom v zvezi s trajnostnim razvojem. • Etika in družbena odgovornost: Zavedanje etičnih in družbenih vidikov poslovanja ter sposobnost sprejemanja odgovornih odločitev v korist družbe in okolja. • Inovativnost: Sposobnost razmišljanja izven ustaljenih okvirov ter iskanje inovativnih rešitev za trajnostni razvoj v poslovnem kontekstu. Praktične veščine: • Prepoznavanje trajnostnih strategij: Zmožnost prepoznavanja trajnostnih strategij ter ukrepov za dosego ciljev trajnostnega razvoja. • Analiza podatkov: Sposobnost analize podatkov o trajnostnem razvoju. • Orodja za merjenje: Znanje o obstoječih orodjih za spremljanje in merjenje trajnostnih kazalnikov ter trajnostnih praks v podjetjih.

Temeljni literatura in viri

Temeljna literatura: • Bradač Hojnik, B. (2023). Izbrani vidiki trajnostnosti v poslovanju podjetij. (Skripta v pripravi) • Študije primerov, aktualne vsebine iz dnevnega strokovnega časopisja (letno aktualizirane) Dodatna literatura: • BRADAČ HOJNIK, Barbara. Trajnostno podjetništvo. V: ANTONČIČ, Boštjan (ur.). Podjetništvo : glavni dejavnik razvoja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2022. Str. 92-108, ilustr. Učbeniki ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-382-9. http://maksi2.ef.uni-lj.si/zaloznistvoslike/499/Podjetni%C5%A1tvo.pdf. [COBISS.SI-ID 125552643] • BRADAČ HOJNIK, Barbara. Ustvarjanje vrednosti v okviru trajnostnega podjetništva in poslovnih modelov = Value creation in the context of sustainable entrepreneurship and business models. V: DUH, Mojca (ur.), et al. Izzivi trajnostnega razvoja organizacij. Harlow (England) [etc.]: Pearson Education. 2022, str. 15-37, ilustr. ISBN 978-1-80006-681-6. [COBISS.SI-ID 122847491] • BRADAČ HOJNIK, Barbara, KOREZ-VIDE, Romana, ŠTRUKELJ, Tjaša. Introduction to sustainable development and entrepreneurship. V: WÓJCIK, Ewa (ur.), ZIELIŃSKI, Tomasz (ur.). Economics of sustainability. Katowice: Publishing House of the University of Economics, 2022. Str. 9-31, ilustr. ISBN 978-83-7875-790-0. https://www.sbc.org.pl/Content/578059/download/. [COBISS.SI-ID 117038851] • KOREZ-VIDE, Romana, ŠTRUKELJ, Tjaša, BRADAČ HOJNIK, Barbara. Unsustainable trends in the global tourism. V: WÓJCIK, Ewa (ur.), ZIELIŃSKI, Tomasz (ur.). Economics of sustainability. Katowice: Publishing House of the University of Economics, 2022. Str. 121-146, ilustr. ISBN 978-83-7875-790-0. https://www.sbc.org.pl/Content/578059/download/. [COBISS.SI-ID 117042435] • KOREZ-VIDE, Romana, BRADAČ HOJNIK, Barbara, ŠTRUKELJ, Tjaša. The framework for sustainable tourism development. V: WÓJCIK, Ewa (ur.), ZIELIŃSKI, Tomasz (ur.). Economics of sustainability. Katowice: Publishing House of the University of Economics, 2022. Str. 420-450, ilustr. ISBN 978-83-7875-790-0. https://www.sbc.org.pl/Content/578059/download/. [COBISS.SI-ID 117047043] • UN. (2022). The Sustainable Development Goals Report 2022. Available: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

 • red. prof. dr. BARBARA BRADAČ HOJNIK, univ. dipl. ekon.

 • Pisni izpit: 40
 • Projekt: 30
 • Ustni zagovor: 10
 • Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah: 10
 • Terenske vaje: 10

 • : 15
 • : 15
 • : 60

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.