SLO | EN

Cilji in kompetence

- razviti razumevanje verodostojnosti podjetja in pomena verodostojnega podjetja za doseganje potrebne uspešnosti; - usposobiti študenta za uveljavitev podjetja kot verodostojnega partnerja do vseh (notranjih in zunanjih) udeležencev.

Vsebina

1. Razsežnosti trajnostnega razvoja, vrednote trajnosti in njihov vpliv na upravljanje podjetij (s poudarkom na gospodarski, družbeni in okoljski trajnosti) 2. Razvoj trajnostnih vrednot in kulture v podjetjih 3. Razsežnosti trajnostno naravnanega upravljanja podjetij 3.1 Procesna razsežnosti (oblikovanje trajnostne vizije, poslanstva, smotrov in temeljnih ciljev; procesi trajnostno naravnanega interesnega usklajevanja) 3.2 Institucionalna razsežnost (vzpostavljanje nosilcev trajnostnega upravljanja, potrebne kompetence) 3.3 Instrumentalna razsežnost (metode in orodja za oblikovanje trajnostne vizije, poslanstva, smotrov in temeljnih ciljev) 4. Upravljanje podjetja v kontekstu novih zahtev po trajnostnem poročanju (večji poudarek na nefinančnem poročanju)

Metode poučevanja in učenja

- predavanja - obravnava študijskih primerov - aktivno individulano in skupinsko delo

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Kognitivne/Intelektualne veščine • Zna kritično analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter zna razumljivo pojasniti rezultate kritične analize s področja kulture, etike in verodostojnosti podjetja.. • Zna kritično sintetizirati informacije, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja z vidika discipline in prakse verodostojnosti, etike in kulture podjetja. • Obvlada znanje s področja verodostojnosti, etike in kulture podjetja, kar mu omogoča kritično presojo raziskav, znanj in metodoloških pristopov in utemeljevanje različnih (alternativnih) pristopov. • Izkazuje samostojnost in izvirnost v reševanju problemov s področja kulture, etike in verodostojnosti podjetja... Je samostojen pri načrtovanju in izvajanju nalog na strokovni ravni ter zna sprejemati odločitve v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah Ključne/prenosljive veščine in spretnosti • Obvlada izvajanje nalog na področju raziskovanja ob minimalnem usmerjanju. • Znanje osvaja samostojno in samokritično. • Obvlada samostojno učenje, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Zna uporabiti strokovno znanje drugih, kjer je to smiselno in potrebno. • zmožnost uporabe znanja v praksi • raziskovalne sposobnosti • zmožnost generiranja novih idej • zmožnost prilagajanja novim razmeram • zmožnost delovanja v interdisciplinarni skupini • odločanje • etična zavezanost Praktične veščine: • Obvlada delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in/ali posebnih okoliščinah v duhu izvajanja dobre prakse s področja kulture, etike in verodostojnosti podjetja... • Izkazuje iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju opravil. • Obvlada znanje stroke, deluje tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Zna uporabiti veščine ali razviti nove veščine in/ali procedure za nove okoliščine.

Temeljni literatura in viri

• Belak, Jernej, Thommen Jean-Paul, Belak Janko (2014): Integralni management in upravljanje: kultura, etika in verodostojnost podjetja. Založba MER, Maribor.Belak, J.: Business Ethics Impementation at Different Stages of the Enterprise Life Cycle. Založba MER, Maribor, 2009. • Thommen, J. – P.: Glaubwürdigkeit und Corporate Governance, 2. vollständig überarbeitete Auflage. Zürich: Versus Verlag, 2003.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • red. prof. Dr. rer. pol., Zvezna republika Nemčija, JERNEJ BELAK, univ. dipl. teolog

  • Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah: 50
  • Ustni izpit: 50

  • : 15
  • : 15
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.