SLO | EN

Cilji in kompetence

Pridobiti poglobljena znanja in funkcionalno razumevanje, kako poteka delov v podjetjih s področja energetike. Posredovati temeljna znanja o delu v delovnem okolju. Usposobiti študenta za samostojno analizo in delo v podjetjih. Razviti sposobnosti, da bodo znali študentje samostojno in kreativno reševati inženirske probleme in poznavanja delovnega okolja s področja energetike.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študenti spoznali delovna okolja iz področij energetike, kot so: - jedrska energetika, - termoenergetika, - hidroenergetika, - splošna energetika, - energetika s področja alternativnih virov in elektroenergetike. Energetika je interdisciplinarno strokovno področje, ki se ukvarja z vlogo energetskih virov, energetskih tehnologij in uporabe tehnoloških oblik energije v družbi. Tako bodo študenti v okviru predmeta poleg naravoslovnih in tehnoloških vprašanj spoznali tudi sociološka, ekonomska in okoljska vprašanja, povezana z delovnim okolje. Razen delovnih procesov bodo študenti spoznali tudi zakonitosti delovanja podjetij, zakonitosti delovanja energetskih trgov. Študenti bodo spoznali različne sektorje v podjetjih kot na primer oddelek vzdrževanja, razvojni sektor, prodaja in drugo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben razložiti in predstaviti delovna okolja podjetij. Reševati probleme v realnem okolju.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Samostojno delo v podjetjih s področja energetike in usposobljenost za konkretno reševanje problemov.

Temeljni literatura in viri

E. Heugens, Geothermal energy systems J. Wiley & Sons, corp. 2012. D.Y. Goswami, Principles of Solar Engineering, CRC Press, 2015. D.Y. Goswami, Energy Conversion, CRC Press, 2017.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev

Opombe

• laboratorijske vaje (seminarska-raziskovalna naloga), • ustni izpit.

  • red. prof. dr. JURIJ AVSEC, univ. dipl. inž. str.
  • red. prof. dr. SEBASTIJAN SEME, univ. dipl. inž. el.

  • Ustni izpit: 70
  • Laboratorijske vaje: 30

  • : 10
  • : 30
  • : 50

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.