SLO | EN

Cilji in kompetence

Razumevanje osnov in uporaba pridobljenega znanja za: - razumevanje pretvarjanja energije in E-mobilnosti v transportu; - aplikacijo prenosa in porabe energije ter obnovljivih virov energije; - določitev energetskih razredov in energetskih izkaznic zgradb. Uporaba in razvoj sposobnosti samostojnega in kreativnega reševanja inženirskih problemov.

Vsebina

Vsebina predmeta: a) Energetski viri b) Pretvarjanje energije, prenos energije in poraba energije c) Obnovljivi viri energije d) Razpršena proizvodnja energije e) E-mobilnost v transportu f) Energetska politika in zakonodaja g) Učinkovita raba energije h) Energijska klasifikacija zgradb i) Energetska izkaznica objektov j) Nič energijske stavbe

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben: • energetsko učinkovitega načrtovanja v energetiki, • uporabiti energetsko zakonodajo in politiko in vključevanje postopkov optimizacije pri reševanju aplikativnih projektov.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

• z mentorskim reševanjem konkretnih primerov se oblikuje študentova kreativnost, logično razmišljanje in sposobnost ekonomsko učinkovitega načrtovanja, • avtonomnost v strokovnem in raziskovalnem delu.

Temeljni literatura in viri

• G. Buxton: Alternative Energy Technologies, CRC Press 2015 • J. M. Pedraza: Electrical energy generation in Europe: The Current Situation and Perspectives in the Use of Renewable Energy Sources and Nuclear Power for Regional Electricity Generation, Springer 2015 • Republika Slovenija, Vlada republike Slovenije: Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt republike Slovenije, Februar 2020

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočeno je osnovno znanje matematike in fizike.

Opombe

• laboratorijske vaje (seminarska-raziskovalna naloga), • ustni izpit.

  • izr. prof. dr. ZDRAVKO PRAUNSEIS, univ. dipl. inž. str.
  • red. prof. dr. BOJAN ŠTUMBERGER, univ. dipl. inž. el.

  • Laboratorijske vaje: 70
  • Ustni izpit: 30

  • : 10
  • : 30
  • : 50

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.