SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti se seznanijo z uporabnimi osnovami aerodinamike v energetiki. Spoznajo zeleni prehod in vpliv aerodinamike vozil, plovil na porabo energije. Seznanijo se z uporabljenimi principi aerodinamike pri vozilih, plovilih in vetrnih turbinah. Spoznajo delovanje in uporabe eksperimentalnih metod, predvsem LDA in PIV za preučevanje aerodinamike. Razviti sposobnost samostojnega in kreativnega reševanja inženirskih problemov.

Vsebina

• Splošno o aerodinamiki • Zeleni prehod in poraba energije • Aerodinamika vozil in poraba energije • Aerodinamika plovil in poraba energije • Aerodinamika vetrnih turbin in transformacija energije • Eksperimentalna aerodinamika z uporabo metode LDA • Eksperimentalna aerodinamika z uporabo metode PIV

Metode poučevanja in učenja

Predavanja. Laboratorijske vaje. Samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Znanje in razumevanje s področja aerodinamike in tokovnih pojavov s poudarkom na vozilih, plovih, vetrnih turbinah in na eksperimentalnem preučevanju. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Uporaba teoretičnega znanja v praksi.

Temeljni literatura in viri

E.L. Houghton, P.W. Carpenter: Aerodynamics for Engineering Students, Fifth edition, Butterworth-Heinemann, 2003. John Andreson: Fundamentals of Aerodynamics, Sixth edition, McGraw-Hill Education, 2017.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • doc. dr. MATEJ FIKE, univ. dipl. gosp. inž.

  • Pisni izpit: 50
  • opravljene laboratorijske vaje: 30
  • Ustni izpit: 20

  • : 10
  • : 30
  • : 50

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.