SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente seznaniti s pojmom državljanskega razvoja in državljanskega razvijalca ter predstaviti potek razvoja državljansko razvitih aplikacij ustrezne kakovosti s pomočjo orodij za razvoj z malo ali nič programske kode.

Vsebina

• Uvod v državljanski razvoj in veščine državljanskega razvijalca: namen, potrebe, znanja in cilji. • Pomen državljanskega razvoja v okviru digitalne preobrazbe. • Državljansko razvite aplikacije v okviru organizacij in IT v senci: upravljanje in vodenje državljanskega razvoja. • Tehnološka podpora državljanskemu razvoju. • Pristop razvoja aplikacij z malo ali nič programske kode: od potreb do sistemskih zahtev. • Orodja in platforme za razvoj aplikacij z malo ali nič programske kode. • Zagotavljanje kakovosti državljansko razvitih aplikacij s pomočjo orodij z malo ali nič programske kode.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja • sprotna obravnava praktičnih primerov • računalniške vaje • individualno delo

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • Razumeti in opredeliti pojem državljanskega razvoja in državljanskega razvijalca. • Razumeti pomen državljanskega razvoja v okviru digitalne preobrazbe. • Razumeti prednosti in tveganja državljansko razvitih aplikacij v okviru organizacij. • Zasnovati in razviti aplikacijo s pomočjo orodja za razvoj z malo ali nič programske kode. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor projekta, oblikovanje zahtev za razvoj projekta • Organizacijske sposobnosti: razvoj aplikacije s pomočjo platforme za razvoj z malo ali nič programske kode • Delo v skupini: sodelovanje pri projektu in razdelitev nalog • Reševanje problemov: pretvorba potreb v zahteve za aplikacije

Temeljni literatura in viri

• Project Management Institute, Citizen development : the handbook for creators and change makers, 2021 • Weston M, Learn Microsoft PowerApps: Build customized business applications without writing any code, 2019 • Guilmette A., Workflow Automation with Microsoft Power Automate: Achieve digital transformation through business automation with minimal coding, 2020 • Microsoft: Spojen pristop k razvijanju aplikacij z uporabo Power Apps (e-knjiga), 2023

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • doc. dr. TINA BERANIČ, mag. inž. inf. in tehnol. kom.

  • Projekt: 70
  • Ustni izpit: 30

  • : 15
  • : 15
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.