SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovami revidiranja informacijskih sistemov, kar vključuje razumevanje iz vidika revizorja in posameznika, vključenega v revizijo, in razumevanje ter pomen revizije informacijskih sistemov iz vidika revidiranca.

Vsebina

• Uvod v revidiranje informacijskih sistemov: koncept revidiranja informacijskih sistemov, zakonska podlaga, vloga in pomen revizorja informacijskih sistemov • Priprava na izvedbo revizije informacijskih sistemov: identifikacija tveganj, revizijska listina, revizijski načrt • Proces revizije informacijskih sistemov: koraki izvedbe revizije • Poročanje o revizijskih izsledkih: priprava in razumevanje revizijskega poročila, poročanje o revizijskih izsledkih • Komunikacija in sodelovanje z revizorjem informacijskih sistemov: predajanje zahtevanih informacij in razumevanje zahtev.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja • sprotna obravnava praktičnih primerov • seminarsko delo • individualno delo

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • Opredeliti revidiranje informacijskih sistemov ter vlogo revizorja informacijskih sistemov. • Razumeti in izvesti analizo tveganj, kot osnovo za izvedbo revizije informacijskih sistemov. • Zasnovati in razumeti revizijsko listino in načrt. • Razumeti in opredeliti korake izvedbe revizije informacijskih sistemov. • Zasnovati strukturo in razumeti vsebino revizijskega poročila. • Sodelovati z revizorjem informacijskih sistemov. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: seminarsko delo, predstavitev seminarskega dela, ustni zagovor. • Organizacijske sposobnosti: priprava korakov izvedbe revidiranja informacijskih sistemov. • Reševanje problemov: pravilen pristop k različnim vidikom revidiranja informacijskih sistemov. • Delo v skupini: sodelovanje s pooblaščenim revizorjem in njegovimi sodelavci.

Temeljni literatura in viri

• Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov, Uradni list RS. št. 40/2011 • Zakon o revidiranju, Uradni list RS, 65/08 • ISACA, IT Audit Framework (ITAF): A Professional Practices Framework for IT Audit, 4th edition, 2020

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • doc. dr. TINA BERANIČ, mag. inž. inf. in tehnol. kom.

  • Ustni izpit: 50
  • Seminarsko delo: 50

  • : 20
  • : 10
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.