SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente, da bodo poznali in razumeli osnove koncepte decentralizacije, tehnologije veriženja blokov in s tem povezane druge tehnologije. Prav tako je cilj študente pripraviti, da bodo razumeli možnosti uporabe te tehnologije, vključno z omejitvami ter razlikami v podpornih ogrodjih ter da bodo vedeli, kako to tehnologijo oz. podporna orodja uporabljati na svojih primerih.

Vsebina

Osnovni koncepti porazdeljenih podatkovnih baz • Uvod v osnove kriptografije • Osnovni koncepti porazdeljenih in decentraliziranih omrežij • Tehnologija porazdeljene skupne shrambe (verzije 1.0, 2.0, 3.0) • Tehnologija veriženja blokov (vrste omrežij, platforme, omejitve, primeri uporabe) • Pametne pogodbe na verigi blokov (osnovi koncepti, primeri uporabe, vpogled v programski jezik Solidity) • Sistemi za porazdeljeno shranjevanje datotek (IPFS, Ethereum Swarm) • Web3 in decentralizirane aplikacije ter njihova povezava z koncepti decentralizacije (web3.js, ether.js) • Decentralizirane tehnologije in koncepti (decentralizirana identiteta, samoupravljana identiteta)

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja • Seminar

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • razumeti in predstaviti koncept decentralizacije, • razumeti delovanje tehnologij porazdeljene skupne shrambe (npr. tehnologije veriženja blokov), • razumeti in predstaviti koncept pametnih pogodb, • razumeti in predstaviti koncept Web3, • razumeti in predstaviti razlike v podpornih platformah, omrežjih in orodij tehnologije veriženja blokov, • razumeti in načrtovati uporabo predstavljenih tehnologij v izbrani domeni. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: predstavitev konceptov decentralizacije, tehnično usmerjeno izražanje. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za delo s tehnologijo veriženja blokov, pametnimi pogodbami in Web3. • Reševanje problemov: načrtovanje primerov uporabe predstavljenih tehnologij. • Delo v skupini: sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalno-razvojnih ekipah. • Organizacijske spretnosti: organiziranje procesa načrtovanja, vrednotenja in implementacije uporabe decentraliziranih tehnologij. Opredelitev vlog in porazdelitev dela v skupini.

Temeljni literatura in viri

• Imran Bashir, Mastering Blockchain: A technical reference guide to the inner workings of blockchain, from cryptography to DeFi and NFTs, 4th Edition, 2023, Packt Publishing. • Elad Elrom, The Blockchain Developer: A Practical Guide for Designing, Implementing, Publishing, Testing, and Securing Distributed Blockchain-based Projects, 2019, Apress. • Sushmita Ruj, Blockchains: A Handbook on Fundamentals, Platforms and Applications (Advances in Information Security, 105), 2023, Springer. • Shashank Mohan Jain, A Brief Introduction to Web3: Decentralized Web Fundamentals for App Development, 2022, Apress. • Heričko, M., & Beranič, T. (ur.). OTS 2022: sodobne informacijske tehnologije in storitve: zbornik petindvajsete konference, Maribor, 7. in 8. september 2022 (izbrana poglavja/članki)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • izr. prof. dr. MUHAMED TURKANOVIĆ, univ. dipl. inž. rač. in inf.

  • Ustni izpit: 75
  • Seminar: 25

  • : 25
  • : 5
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.