SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pripraviti študente, da bodo poznali in razumeli pojem, pomen, prednosti, načine, izzive in dobre prakse digitalne preobrazbe za različne subjekte kot so podjetja, organizacije in vladne ustanove. Študenti bi naj na koncu znali analizirati in presoditi, če in kako je smiselna uporaba naprednih digitalnih tehnologij za namen priprave sodobne digitalne preobrazbe.

Vsebina

• Uvod v pojme digitalna preobrazba (DP), avtomatizacija, digitizacija, digitalizacija, optimizacija, elektronsko poslovanje • Z DP povezana in potrebna digitalna infrastruktura (omrežja, podatkovni prostori, oblačna infrastruktura, HPC) • Pregled in vpogled v pomembne podporne tehnologije (npr. umetna inteligenca, kibernetska varnost, HPC) • Pregled in vpogled v tehnološke rešitve in storitve za doseganje DP (X kot storitev) • Pregled in spoznavanje procesov, ki se ponavadi digitalizirajo • Digitalna preobrazba gospodarstva (primeri in dobre prakse) • Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (primeri in dobre prakse) • Znanja in veščine potrebne ter profili nujni za doseganje DP • Razumevanje posledic uporabe različnih tehnologij na DP • Oblikovanje celovite digitalne strategije za namen DP: ocena stanja podjetja, strategija (industrija 4.0, kibernetska varnost, digitalna kultura, digitalni kadri, poslovni modeli in procesi, podatkovna strategija, izkušnja kupca), načrt razvoja. • Koraki in faze za doseganje DP • Pregled strateških dokumentov (Strategije digitalne transformacije podjetij, Digitalna Slovenija, Digitalna strategija EU).

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja • Seminar

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • razumeti pojme povezane z digitalne preobrazbo, • razumeti prednosti, ki jih nudi digitalna preobrazba, • prepoznati uporabnost različnih pristopov, tehnologij in orodij za doseganje digitalne preobrazbe, • načrtovati postopek digitalne preobrazbe, • oceniti obstoječe pristope in rešitev digitalne preobrazbe. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: predstavitev konceptov digitalne preobrazbe. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za načrtovanje digitalne preobrazbe. • Organizacijske spretnosti: organiziranje procesa načrtovanja, vrednotenja in izvedbe digitalne preobrazbe. Opredelitev vlog in porazdelitev dela v skupini. • Delo v skupini: sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalno-razvojnih ekipah.

Temeljni literatura in viri

• Introduction to the concepts of digital transformation (DT), automation, digitization, digitalization, optimization, electronic business • DT-related and necessary digital infrastructure (networks, data spaces, cloud infrastructure, HPC) • Review and insight into important supporting technologies (e.g., artificial intelligence, cyber security, HPC) • Review and insight into technological solutions and services to achieve DT (X as a service) • Overview and learning of processes that are usually digitized. • Digital transformation of the economy (examples and good practices) • Digital transformation of the public sector and public administration (examples and good practices) • Knowledge and skills needed and profile types necessary to achieve DT. • Understanding the consequences of using different technologies for DT • Creation of a comprehensive digital strategy for the purpose of DT: assessment of the state of the company, strategy (Industry 4.0, cyber security, digital culture, digital personnel, business models and processes, data strategy, customer experience), development plan. • Steps and phases to achieve DT • Review of strategic documents (Strategies for the digital transformation of companies, Digital Slovenia, EU Digital Strategy).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • izr. prof. dr. MUHAMED TURKANOVIĆ, univ. dipl. inž. rač. in inf.

  • Ustni izpit: 75
  • Seminar: 25

  • : 25
  • : 5
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.