SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi koncepti in pristopi pri shranjevanju in poizvedovanju podatkov v sodobnih IT sistemih ter jih osposobiti za implementacijo podatkovne baze. Predmet naslovi dostopne podatkovne modele za shranjevanje podatkov za različne primere uporabe, predstavi korake pri implementaciji podatkovne baze za določeno domeno ter sintakso poizvedovalnega jezika za dostop do podatkov shranjenih v podatkovni bazi.

Vsebina

• Uvod v podatkovne baze - osnovni koncepti. • Podatkovni modeli (relacijski, nerelacijski) za shranjevanje podatkov. • Osnovne funkcionalnosti in način dela s sistemi za upravljanje podatkovnih baz (SUBP). • Načrtovanje podatkovnih baz – osnovni koncepti in gradniki konceptualnega modela. • Implementacija in upravljanje podatkovne baze v SUBP-ju. • Primeri implementacije podatkovnih baz v različnih domenah. • Pristopi k poizvedovanju podatkov. Vrste poizvedb nad podatkovno bazo. • Poizvedovalni jezik SQL – osnovni koncepti in sintaksa. • Vloga podatkovnih baz pri razvoju sodobnih aplikacij.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • računalniške vaje, • samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • razumeti osnovne koncepte podatkovnih baz; • identificirati primeren podatkovni model za shranjevanje podatkov za določeni primer uporabe; • načrtovati podatkovno bazo za določeno domeno; • uporabiti izbrani sistem za upravljanje podatkovnih baz za implementacijo podatkovne baze; • uporabiti sintakso poizvedovalnega jezika za dostop do podatkov shranjenih v podatkovni bazi. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor projekta. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba računalniških orodij in izbranega sistema za upravljanje podatkovne baze za oblikovanje in implementacijo podatkovne baze. • Reševanje problemov: načrtovanje podatkovne baze, ki izpolnjuje domenske zahteve, primerna uporaba tehnologij za shranjevanje in poizvedovanje podatkov.

Temeljni literatura in viri

• G. Powell: Database Modeling Step by Step, CRC Press, 2020. • T. M. Connolly, C. E. Begg: Database Solutions, A Step-by-step Guide to Building Databases, Pearson Addison Wesley, 2004. • J. L. Harrington: Relational Database Design Clearly Explained, 2nd Edition, Morgan Kaufmann, 2002. • B. Brumen: SQL : osnove strukturiranega poizvedovalnega jezika. 1. Izd., DZS, 2013.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • doc. dr. TINA BERANIČ, mag. inž. inf. in tehnol. kom.

  • Projekt: 60
  • Pisni izpit: 40

  • : 15
  • : 15
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.