SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj je seznaniti študente z koncepti in praksami sodobne kibernetske varnosti. Predmet poda splošne informacije o glavnih vidikih kibernetke varnosti s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Poleg osnovnih pojmov kot so ohranjanje zaupnosti informacij, celovitosti in overjanja, predmet naslovi tudi moderne mehanizme, ki so danes v uporabi. Študenti bodo pridobili teoretične osnove področja (temeljna znanja in tehnologije) ter spoznali najsodobnejše gradnike kibernetske varnosti.

Vsebina

• Principi in cilji varnosti ter tveganja. • Osnove kriptografije za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in overjanja • Infrastruktura javnih ključev: koncepti, gradniki in pojmi; digitalno potrdila in elektronski podpisi. • Načini overjanja (kaj veš, kaj imaš, kdo si), • Delovanje gesel in razbijanje gesel (npr. napadi s slovarjem, napadi s surovo silo) • Upravljalci gesel in večfaktorsko overjanje (MFA) • Upravljanje identitete na osnovi biometričnih podatkov • Identiteta, overjanje in avtorizacija na nivoju operacijskih sistemov • Zlonamerna programska oprema in obramba pred zlonamerno programsko opremo • Uvod v spletno varnostjo (TLS protokol, HTTP/HTTPS protokol, varni (end-to-end) komunikacijski protokoli, ipd.)

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • računalniške vaje, • samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • razumeti načela in delovanje tehnik kriptografije; • razumeti delovanje in uporabljati digitalna potrdila in podpise; • razumeti delovanje različnih načinov overjanja; • razlikovati med različnimi vrstami napadov; • predstaviti gradnike varne (spletne) komunikacije. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj, pisno izražanje pri pisnem izpitu. • Uporaba informacijske tehnologije: sistematičen pristop k reševanju problemov kibernetske varnosti, vpeljava in uporaba programskih rešitev za zaščito IKT sistemov. • Reševanje problemov: uporaba orodij za povezanih s kibernetsko varnostjo.

Temeljni literatura in viri

• Marko Hölbl In Lili Nemec Zlatolas, Gesla, overjanje in digitalno podpisovanje : učno gradivo [na spletu]. Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 2022. Pridobljeno s: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=83411 • C. Easttom: Computer Security Fundamentals, 4th Edition, Pearson, Boston, 2020. • T. Rains: Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies, Packt Publishing, Birmingham, 2020

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • izr. prof. dr. MARKO HÖLBL, univ. dipl. inž. rač. in inf.

  • Pisni izpit: 80
  • Računalniške vaje: 20

  • : 20
  • : 10
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.