SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta z različnimi pristopi k snovanju in podajanju zahtev informacijskih sistemov ter dati ustrezna znanja in veščine za razumevanje, specificiranje in podajanje zahtev za informacijsko rešitev, ki bo podprla process digitalizacije, poslovni process ali bo služila kot orodje v širšem kontekstu uporabnika oz. organizacije.

Vsebina

Uvod: informacijske rešitve in njihov pomen pri digitalizaciji, programska oprema kot izdelek, virtualen digitalni svet proti resničnemu svetu – priložnosti in omejitve, dekompozicija informacijskih rešitev, informacijske rešitve po meri napram gotovim rešitvam. • Informacijska rešitev kot orodje poslovnega procesa in digitalne transformacije (primeri naslavljanja izzivov s tehnološkimi in/ali organizacijskimi prijemi). • Zahteve informacijskih rešitve in njihova vloga pri naročanju / inženirstvu informacijskih rešitev, vloga v življenjskem ciklu informacijskih rešitev, kompromisi pri snovanju zahtev. • Ključni koncepti pri zajemu zahtev programske opreme (vizija, besednjak, uporabniki, funkcionalne zahteve, nefunkcionalne zahteve, tehnološke in druge omejitve). • Standardni dokumenti in tehnike pri zapisovanju zahtev in naročanju informacijskih rešitev (specifikacija zahtev programske opreme, primeri uporabe, uporabniške zgodbe). • Prototipi in njihova vloga pri snovanju zahtev informacijske rešitve. • Podajanje zahtev informacijske rešitve pri agilnem razvoju. • Revizija zahtev informacijske rešitve (iz vidika naročnika in izvajalca, zahteve kot komunikacijsko orodje, zahteve kot osnova testiranja pravilnosti informacijske rešitve).

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • obravnava študij primerov, • individualno delo, • računalniške vaje.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • razumeti pomen in namen informacijskih rešitev kot podpore digitalizaciji in poslovnim procesom; • razumeti pomen zahtev informacijskih rešitev pri snovanju oz. naročanju informacijskih rešitev ter na ostale faze dobave informacijske rešitve; • zasnovati zahteve informacijske rešitve in preveriti, ali dobavljena rešitev izpolnjuje predhodno podane zahteve; • oceniti, ali so specifikacije zahtev celovite in ali ustrezajo dobrim praksam podajanja zahtev informacijskih rešitev; • sodelovati v agilnem procesu digitalizacije v vlogi skrbnika izdelka. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: pravilen pristop k komunikaciji z naročnikom in uporabniki, komunikacije z vodstvom podjetja pri vpeljavi in uporabi informacijskih rešitev. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za načrtovanje zahtev informacijske rešitve, posodabljanje in prilagajanje dokumentacije, komunikacija z naročnikom in uporabniki. • Organizacijske spretnosti: organiziranje sestankov in srečanj z naročnikom in/ali uporabniki, organiziranje dela v posameznih aktivnostih zbiranja zahtev, izbira in vpeljava informacijskih rešitev v vsakdanje delo.

Temeljni literatura in viri

• Michael A. Beedle, Enterprise Scrum: Agile Management for the 21st Century, Addison-Wesley, 2020. • Phillip A. Laplante, Requirements Engineering for Software and Systems, Auerbach Publications, 2017. • E. Yayici, Business Analysis Methodology Book, Emrah Yayici, 2015. • PAVLIČ, Luka, BERANIČ, Tina, BREZOČNIK, Lucija. Od plansko usmerjenih do agilnih razvojnih metod na praktičnih primerih : študijski program: Informatika in tehnologije komuniciranja. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF 50 str.)). https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=80966, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=80966.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • izr. prof. dr. LUKA PAVLIČ, univ. dipl. inž. rač. in inf.

  • Ustni izpit: 100

  • : 20
  • : 5
  • : 5
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.