SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je, da bodo študentje spoznali in razumeli tehnologije in postopke razvoja dostopnih spletnih rešitev, znali implementirati dostopne spletne rešitve z uporabo sodobnih spletnih tehnologij in znali uporabiti orodja za vrednotenje dostopnosti in uporabnosti v spletnih rešitvah.

Vsebina

Pomen digitalne dostopnosti • Komponente digitalne dostopnosti • Različne vrste oviranosti in potrebe uporabnikov, • Digitalno dostopne spletne rešitve • Standardi in zakonodaja na področju digitalne dostopnosti, • Smernice razvoja dostopnih spletnih rešitev • Zagotavljanje kakovosti v dostopnih spletnih rešitvah • Skladnost dostopnosti spletnih rešitev s standardi. • Razvoj digitalno dostopnih spletnih rešitev: dostopna struktura spletnih strani, dostopna spletna navigacija in orientacija, CSS za dostopno spletno stran, dostopne slike in multimedijske vsebine, dostopne tabele HTML, dostopni spletni obrazci. • Vrednotenje dostopnih spletnih rešitev: orodja za manualno in avtomatsko vrednotenje dostopnosti, uporabniško vrednotenje dostopnih spletnih rešitev.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • računalniške vaje, • samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • analizirati in definirati zahteve za izgradnjo dostopne spletne rešitve, • načrtovati razvoj dostopne spletne rešitve, • analizirati, načrtovati in izbrati ustrezne spletne tehnologije in programske jezike za razvoj dostopne spletne rešitve, • uporabiti orodja za manualno in avtomatsko vrednotenje dostopnosti v spletni rešitvi Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: ustrezna komunikacija z različnimi udeleženci v razvoju dostopnih spletnih rešitev. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba orodij in programskih ogrodij za razvoj dostopnih spletnih rešitev. • Organizacijske spretnosti: organizacija pravilnega zaporedja akcij in optimalno vključevanje različnih udeležencev v proces izdelave dostopne spletne rešitve. • Reševanje problemov: zasnova dostopne spletne rešitve in izbira ustreznih tehnologij kot tudi pristopov za učinkovito doseganje namena in ciljev izgradnje dostopne spletne rešitve. • Delo v skupini: sodelovanje s drugimi vlogami pri razvoju dostopne spletne rešitve.

Temeljni literatura in viri

• B. Šumak: Učno gradivo in primeri dosegljivi na E-študij UM: https://estudij.um.si/ (potrebna je prijava v portal) / B. Šumak: Up to date learning materials and examples available on E-študij UM: https://estudij.um.si (login is required) • J. Robbins: Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, O'Reilly Media, 2018 • T. Felke-Morris: Web Development and Design Foundations with HTML5, Pearson, 2018 • R. Rutter, P. H. Lauke, C. Waddell, J. Thatcher, S. L. Henry, B. Lawson, A. Kirkpatrick, C. Heilmann, M. R. Burks, B. Regan, M. Urban: Web Accessibility: Web Standards and Regulatory Compliance, Apress; 1st ed. Edition,2006

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

 • izr. prof. dr. BOŠTJAN ŠUMAK, univ. dipl. inž. rač. in inf.

 • opravljen projekt: 30
 • 1. kolokvij: 25
 • 2. kolokvij: 25
 • Opravljene vaje: 20

 • : 20
 • : 10
 • : 60

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.