SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da bodo študentje razumeli teoretične osnove s področja vrednotenja kakovosti uporabniške izkušnje, znali uporabiti ustrezen model vrednotenja uporabniške izkušnje informacijskih rešitev in storitev ter znali uporabiti ustrezne metode za analizo in vrednotenje uporabniške izkušnje v sodobnih informacijskih rešitvah in storitvah.

Vsebina

• Uporabniška izkušnja v sodobnih informacijskih rešitvah • Od uporabnosti do uporabniške izkušnje • Pomen zagotavljanja kakovostne uporabniške izkušnje v uporabniških rešitvah • Uporabniški vmesniki vs uporabniška izkušnja • Pomen uporabniške izkušnje v procesih razvoja rešitev in storitev • Vrednotenje uporabniške izkušnje • Cilji in metrike vrednotenja uporabniške izkušnje • Metode za hitro vrednotenje uporabnosti in uporabniške izkušnje • Modeli, metode in tehnike za objektivno in subjektivno vrednotenje uporabniške izkušnje, • Kvantitativne in kvalitativne metode vrednotenja uporabniške izkušnje • Razvoj inovativnih rešitev na osnovi uporabniške izkušnje

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • računalniške vaje, • samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • razložiti teoretične osnove vrednotenja kakovosti uporabniške izkušnje v informacijskih rešitvah in storitvah, • izbrati modele za vrednotenje kakovosti uporabniške izkušnje, • izbrati ustrezne metode vrednotenja kakovosti uporabniške izkušnje, Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: pisanje strokovnega poročila, pisno izražanje pri izpitu. • Uporaba informacijske tehnologije: razumevanje pomena kakovosti uporabe in uporabniške izkušnje v sodobnih informacijskih rešitvah in storitvah. • Spretnosti računanja: osnovne matematične operacije • Delo v skupini: timski pristop

Temeljni literatura in viri

• B. Šumak: Aktualno učno gradivo in primeri dosegljivi na E-študij UM: https://estudij.um.si/ (potrebna je prijava v portal) / B. Šumak: Up to date learning materials and examples available on E-študij UM: https://estudij.um.si (login is required). • R. Hartson, P. Pyla: The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience, Morgan Kaufmann; 1st edition (2012) • R. Hartson, P. Pyla: The UX Book: Agile UX Design for a Quality User Experience, Morgan Kaufmann; 2nd edition (2018)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

 • izr. prof. dr. BOŠTJAN ŠUMAK, univ. dipl. inž. rač. in inf.

 • opravljen projekt: 30
 • 1. kolokvij: 25
 • 2. kolokvij: 25
 • Opravljene vaje: 20

 • : 20
 • : 10
 • : 60

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.