SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznanit študenta za delo s tehnikami in orodji za informatizacijo poslovnih procesov z uporabo informacijske tehnologije in simulacijskih orodij, spoznati možnosti sprotnega nadzora izvajanja poslovnih procesov in ukrepanja v primeru odstopanj.

Vsebina

• Uvod: osnovne definicije, povezanost poslovnih procesov z informacijskimi sistemi, informatizacija poslovnih procesov. • Modeliranje: primerjava in izbira ustrezne tehnike modeliranja poslovnih procesov na področju informatizacije. • Življenjski cikel prenove poslovnega procesa: opis faz informatizacije poslovnega procesa, izvedba posameznih faz in komunikacija z udeleženci. • Zbiranje podatkov: priprava na informatizacijo poslovnega procesa, načrtovanje postopka zbiranja podatkov, zbiranje in obdelava podatkov v poslovnem okolju. • Simulacija poslovnega procesa: izbira primerne tehnike in orodja za simulacijo procesa, izgradnja obstoječega modela sistema, izdelava variant novega sistema, zaganjanje simulacije. • Določitev področij informatizacije: določitev ozkih grl poslovnega procesa, stroškovna analiza obstoječega procesa, obdelava rezultatov simulacije in primerjava variant informatiziranega poslovnega procesa. • Nadzor: orodja in tehnike za izvajanje sprotnega nadzora poslovnih procesov, obveščanje in ukrepanje ter poročanje.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, sprotna izgradnja in obravnava primerov, laboratorijske vaje, projekt, individualno delo.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • definirati pomen prilagajanja poslovnih procesov • vrednotiti prednosti sprotnega nadzora poslovnih procesov • zasnovati program za zbiranje podatkov in simulacijo poslovnega procesa ter interpretirati rezultate • izbrati, preučiti in uporabiti primerno orodje za vrednotenje poslovnega sistema • oceniti, uporabiti, in primerjati sodobna orodja za načrtovanje obstoječih poslovnih procesov in variant poslovnih procesov ter izbrati najugodnejšo varianto glede na poslovno okolje. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnosti komuniciranja: pisanje strokovnega poročila. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij in razvojnih okolij za informatizacijo poslovnih procesov. • Reševanje problemov: sistematičen pristop k reševanju problemov s sodobnimi metodami. • Vrednotenje rešitev in primerjava različnih scenarijev prenovljenih procesov. • Delo v skupini: sodelovanje v projektnem timu.

Temeljni literatura in viri

• M.Dumas, M. La Rosa, Fundamentals of Business Process Management, Second Edition Springer 2018 • M.Pušnik: Učno gradivo in primeri dosegljivi na E-študij UM: https://estudij.um.si/ (potrebna je prijava v portal) / M. Pušnik: Up to date learning materials and examples available on E-študij UM: https://estudij.um.si (login is required)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje tehnik modeliranja informacijskih sistemov.

  • doc. dr. MAJA PUŠNIK, univ. dipl. inž. rač. in inf.

  • 2 kolokvija: 40
  • Laboratorijske vaje: 40
  • opravljen projekt: 20

  • : 20
  • : 10
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.