SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je, da bodo študentje razumeli vlogo in naloge operacijskih sistemov, ter znali izbrati in namestiti ustrezno programsko opremo za podane praktične probleme.

Vsebina

• Operacijski sistem: namen in osnove delovanja, delo z napravami, gonilniki, eno ali večuporabniški OS, uporabniška in sistemska programska oprema • Posli, procesi, niti, komunikacija in sinhronizacija • Upravljanje s pomnilnikom • Zbirčni sistemi • Avtomatizacija in razporejanje opravil • Upravljanje/nameščanje programske opreme • Enkripcija, podpisovanje in varovanje podatkov

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, Računalniške vaje.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Učni izid: razumeti in prepoznati glavne vloge OS. Učni izid: razumeti in spremeniti konfiguracijo OS. Učni izid: uporabiti funkcionalnosti OS. Učni izid: uporabiti sisteme za avtomatizacijo in razvrščanje opravil.

Temeljni literatura in viri

A. S. Tanenbaum, H. Bos, Modern Operating Systems, peta izdaja, Pearson, 2022. C. Negus, Linux Bible, deseta izdaja, Wiley, 2020. W. Stallings, Operating systems, deveta izdaja, Pearson Education Limited, 2018. D. Zazula, Operacijski sistemi, tretja izdaja, FERI , 2008.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • doc. dr. UROŠ MLAKAR, mag. inž. rač. in inf. tehnol.

  • Računalniške vaje: 50
  • Pisni izpit: 50

  • : 15
  • : 15
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.