SLO | EN

Cilji in kompetence

- Razumeti osnove programiranja. - Snovati in implementirati preprost program. - Analiza delovanja preprostega programa.

Vsebina

- Primeri in cilji uporabe programskih jezikov na različnih strokovnih področjih, ter za različne skupine uporabnikov. - Osnovni koncepti programiranja (sintaksa, semantika, algoritmično mišljenje). - Vizualni in tekstovni programski jeziki (prednosti in slabosti). - Načrtovanje programov. - Osnovni koncepti programov: - Struktura programa - Računske operacije - Spremenljivka (tipi), izrazi, prireditev vrednosti - Krmilne strukture - Funkcije - Osnovni pojmi algoritmike - Polja - Analiza delovanja in testiranje programov. - Dokumentiranje in vzdrževanje programov.

Metode poučevanja in učenja

- predavanja - računalniške vaje - samostojno delo

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

- Razumejo pojem algoritem in ga umestijo na različna strokovna področja. - Načrtuje, implementira in izvede preprost program. - Spremeni program tako, da zadosti manjšim spremembam. - Dokumentira in vzdržuje preprost program.

Temeljni literatura in viri

- Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Martin Henz and Tobias Wrigstad: Structure and Interpretation of Computer Programs, The MIT Press, 2022 - Code Quickly: Learn JavaScript Quickly: A Complete Beginner’s Guide to Learning JavaScript, Even If You’re New to Programming, Drip Digital, 2020. - V. Žumer, J. Brest: Strukturirano programiranje v C++, 2. izdaja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, Maribor, 2002.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogojev ni.

  • izr. prof. dr. MATEJ ČREPINŠEK, univ. dipl. inž. rač. in inf.

  • Računalniške vaje: 50
  • 1. kolokvij: 25
  • 2. kolokvij: 25

  • : 16
  • : 14
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.