SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da bodo študentje razumeli energetske vire, pretvarjanje primarnih virov energije v električno energijo, znali analizirati ter izpeljati nove energetske vire, določiti stopnjo porabe za potrebe samooskrbe, zajeti vplivi e-mobilnosti, določiti potencial shranjevanja energije, učinkovito izvesti upravljanje z energijo na nivoju gospodinjstva, spoznati osnove pametnih omrežij, gospodarjenja z energijo ter poiskati potencial prožnosti za doseganje ekonomskih koristi.

Vsebina

• Energija in moč ter njun pomen pri oskrbi z energijo. • Zakonodaja in smernice področju priključevanja obnovljivih virov, energetskih skupnosti in storitev prožnosti energije. • Določitev potrebne moči in energije objekta na dnevni, mesečni in letni ravni • Osnove fotonapetostnih sistemov in njihovo dimenzioniranje. • Osnove sistemov za shranjevanje energije in njihovo dimenzioniranje. • Električna vozila in polnilna infrastruktura v objektu. • Toplotne črpalke in njihova uporaba. • Doseganje samozadostnosti pri oskrbi z energijo na dnevni, mesečni in letni ravni. • Tarifni sistemi • Prihranki pri oskrbi z energijo. • Energetske skupnosti. • Sistemi za upravljanje z energijo. • Storitve prožnosti energije. • Oskrba z energijo v prihodnosti.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • seminarske vaje, • laboratorijske vaje, • projektno delo.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

• oceniti energijo, moč in porabo električne energije • razložiti uporabo obnovljivih virov energije, • učinkovita raba električne energije ter energijska učinkovitost

Temeljni literatura in viri

B.M. Buchholz, Z. Styczynski: Smart Grids – Fundamentals and Technologies in Electricity Networks, Vieweg+Teubner Verlag 2014 • H. Požar: Osnove energetike I, II, III, Školska knjiga, Zagreb, 1992. • J. M. Pedraza, Electrical energy generation in Europe, Springer • M. Tuma, M. Sekvčnik, ENERGETSKI SISTEMI, Ljubljana 2004 • M. Hočevar, M. Dular, Uvod v hidroenergetske sisteme, Ljubljana 2015 • D. Lenarčič, Fotonapetostni sistemi, priročnik, Ljubljana 2009 • Z. Žalar, Obnovljivi viri energije, bookstore 2016 • Gilbert M. Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2004 • J. Voršič, A. Orgulan, Pretvarjanje v električno energijo, Maribor 1996 • Digambar M. Tagare, Electrical Power Generation, ISBN: 9780470600283, John Wiley & Sons, January 2011.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

 • red. prof. dr. GORAZD ŠTUMBERGER, univ. dipl. inž. el.
 • doc. dr. MILOŠ BEKOVIĆ, univ. dipl. inž. el.

 • Pisni izpit: 40
 • Laboratorijske vaje: 40
 • opravljen projekt: 20

 • : 30
 • : 30
 • : 30

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.