SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je, da bodo študenti spoznali osnovne konstrukcijske in obratovalne lastnosti električnih strojev za potrebe elektromobilnosti.

Vsebina

Uvod: - osnovne značilnosti električnih vozil, - pomen električnih vozil za trajnostno mobilnost, - trendi. Razlaga elektromehanskih pojavov, ki so pomembni za delovanje elektromotorjev: - magnetno polje, - sila na vodnik v magnetnem polju, - elektromagnetna indukcija. Sistematični pregled različnih vrst elektromotorjev in njihova primerjava. Asinhronski motor (predavanja in laboratorijsko delo): - konstrukcija, - način delovanja, - analitična obravnava, - spreminjanje hitrosti. Sinhronski motor (predavanja in laboratorijsko delo): - konstrukcija, - način delovanja, - analitična obravnava, - uporaba trajnih magnetov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja Seminarske vaje Laboratorijske vaje Domače naloge

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

1. učni izid: prepoznati osnovne značilnosti pogona električnih vozil in njihov pomen za trajnostno mobilnost. 2. učni izid: razložiti osnovne fizikalne principe delovanja elektromotorjev. 3. učni izid: razložiti značilnosti posameznih vrst elektromotorjev in njihovo primernost za elektromobilnost danes in v prihodnosti. 4. učni izid: razumeti delovanje asinhronskega motorja in ga znati uporabiti v praksi. 5. učni izid: razumeti delovanje sinhronskega motorja in ga znati uporabiti v praksi. PRENOSLJIVE/KLJUČNE SPRETNOSTI IN DRUGI ATRIBUTI Spretnosti komuniciranja: pisni in ustni izpit. Uporaba informacijske tehnologije. Organizacijske spretnosti. Spretnosti računanja: matematična vsebina predmeta. Reševanje problemov: izračun karakteristik. Delo v skupini: delo v skupini pri laboratorijskih vajah.

Temeljni literatura in viri

CHAPMAN, Stephen. Electric Machinery Fundamentals, 5th Edition. McGraw Hill Education, 2011. FITZGERALD, A. E., KINGSLEY, C., UMANS, S. D. Electric Machinery, 6th Edition. McGraw Hill, 2005. ZAGRADIŠNIK, Ivan, RITONJA, Jožef. Električni in elektromehanski pretvorniki : zapiski predavanj. [Ponatis]. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2014. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-248-377-7. [COBISS.SI-ID 18284822] PETRUN, Martin. Electrical and electromechanical converters : Instructions for laboratory exercises - Part I: Transformers and three-phase induction motors. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2020. II, 44 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75961. PETRUN, Martin. Electrical and electromechanical converters : Instructions for laboratory exercises - Part II: Single- and two-phase induction motors, synchronous generators and DC machines. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2020. II, 32 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75962

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočeno osnovno znanje fizike, elektrotehnike in matematike.

 • red. prof. dr. JOŽEF RITONJA, univ. dipl. inž. el.

 • Laboratorijske vaje: 40
 • 1. kolokvij: 20
 • 2. kolokvij: 20
 • Ustni izpit: 20

 • : 15
 • : 15
 • : 60

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.