SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je, da bodo študenti spoznali programirljive logične krmilnike in jih znali uporabiti za avtomatizacijo tehničnih procesov.

Vsebina

Uvod: - splošno o avtomatizaciji, - pomembnost avtomatizacije za trajnostni razvoj, - primeri avtomatizacije, - zgodovina, razvoj in klasifikacija sistemov za avtomatizacijo. Osnove programirljivih logičnih krmilnikov - strojna oprema, - programska oprema. Delo s programirljivimi logičnimi krmilniki: - programska orodja za urejanje, prevajanje in prenos uporabnikovega programa ter za spremljanje delovanja programirljivega logičnega krmilnika, - operacijski sistem programirljivega logičnega krmilnika, - programski jezik za programiranje programirljivega logičnega krmilnika. Uporaba programirljivih logičnih krmilnikov za izvedbo koračnih krmilnih sistemov (predavanja in laboratorijsko delo) Uporaba programirljivih logičnih krmilnikov za izvedbo regulacije elektromehanskih objektov (predavanja in laboratorijsko delo).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja Seminarske vaje Laboratorijske vaje Domače naloge

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

1. učni izid: prepoznati osnovni namen avtomatizacije in njen pomen za trajnostni razvoj. 2. učni izid: poznati strojno zgradbo pomnilniško programirljivih krmilnikov. 3. učni izid: razumeti delovanje operacijskega sistema programirljivih logičnih krmilnikov in njegovo povezavo z uporabnikovim programom. 4. učni izid: razumeti in znati uporabljati programski jezik za programiranje programirljivih logičnih krmilnikov. 5. učni izid: razumeti koračne krmilne sisteme in regulacijske sisteme in jih znati realizirati. PRENOSLJIVE/KLJUČNE SPRETNOSTI IN DRUGI ATRIBUTI Spretnosti komuniciranja: pisni in ustni izpit. Uporaba informacijske tehnologije. Organizacijske spretnosti. Spretnosti računanja: matematična vsebina predmeta. Reševanje problemov: programiranje programirljivih logičnih krmilnikov za izvedbo koračnih krmilnih sistemov in regulacijskih sistemov. Delo v skupini: delo v skupini pri laboratorijskih vajah.

Temeljni literatura in viri

BERGER, Hans. Automating with SIMATIC S7-1500 – Configuring, programming,and testing with STEP 7 Professional, Publicis Publishing, 2014. BERGER, Hans. Automating with STEP 7 in STL and SCL, 2nd Edition, Publicis MCD Corporate Publishing, 2001. DUNNING, Gary. Introduction to programmable logic controllers, 3rd Edition, Delmar Cengage Learning, 2006. PETRUZELLA, Frank. D. Programmable logic controllers, McGraw Hill Education, 2016. STENERSON, Jon, DEEG, David. Programming Siemens Step 7 (TIA Portal), a practical and understandable approach, 2015. RITONJA, Jožef. Modeliranje, analiza, sinteza in realizacija regulacijskih sistemov. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IV, 187 str.)). ISBN 978-961-286-372-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/496, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/496/598/998-1, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77562, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TI58FU5S, DOI: 10.18690/978-961-286-372-2. [COBISS.SI-ID 26677507]

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočeno osnovno znanje matematike, računalništva in elektrotehnike.

 • red. prof. dr. JOŽEF RITONJA, univ. dipl. inž. el.

 • Laboratorijske vaje: 40
 • 1. kolokvij: 20
 • 2. kolokvij: 20
 • Ustni izpit: 20

 • : 15
 • : 15
 • : 60

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.