SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je spoznati zgodovino in razvoj mikroelektronskih vezij, od izuma tranzistorja, do danes, zraven tega pa spoznati osnove polprevodnikov in vpliv razvoja integriranih vezij in mikroelektronike na razvoj sodobne družbe.

Vsebina

• Zgodovina razvoja mikroelektronike • Trendi mikroelektronike in razvoj sodobnih integriranih vezij • Osnove polprevodnikov (lastnosti, materiali, dopiranje, dioda (PN spoj), tranzistor) • Postopek načrtovanja, izdelave, enkapsulacije in testiranja integriranih vezij • Uporaba integriranih vezij v praksi (kje jih najdemo, zakaj se uporabljajo, ipd.) • Digitalna preobrazba: vloga in vpliv integriranih vezij • Integrirana vezja – strateška dobrina 21. stoletja

Metode poučevanja in učenja

- predavanja - seminar

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: - Poznavanje področja mikroelektronike - Razumevanje osnov polprevodnikov, poznavanje osnovnih polprevodniških gradnikov. - Poznavanje osnovne zgradbe modernih vgrajenih sistemov in njihov vpliv na razvoj moderne družbe Prenosljive ključne spretnosti in drugi atributi: - Spretnost komuniciranja: ustna prestavitev seminarske naloge, poznavanje specifičnega izrazoslovja področja mikroelektronike.

Temeljni literatura in viri

• J. Furlan: Osnove polprevodniških elementov, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2002. • D. A. Neamen: Microelectronics: Circuit Analysis and Design, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York, 2010. • Spletni vir: https://www.semiconductors.org/ • Spletni vir: https://www.isscc.org/

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

  • doc. dr. MARKO KOS, univ. dipl. inž. el.
  • doc. dr. IZTOK KRAMBERGER, univ. dipl. inž. el.

  • Seminarska naloga: 50
  • Kviz: 50

  • : 20
  • : 10
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.