SLO | EN

Cilji in kompetence

• Oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja. • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja. • Izboljšanje telesnih in motoričnih sposobnosti. • Dojemanje pomena vsakodnevnega gibanja. • Praktična izvedba in demonstracija posameznih elementov smučanja. • Napredovanje v tehnični izvedbi in ozaveščanju smučarskega znanja. • Dvigovanje nivoja potrebnih smučarskih znanj. • Seznaniti študente s temeljnimi značilnostmi sodobnega in varnega načina smučanja. • Znati kontrolirano navezovati smučarske zavoje. • Oblikovati trajne gibalne navade v vsakdanjem življenju. • Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija.

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: • zdrav življenjski slog, • pomen pravilne prehrane, • specifiko športne panoge (zgodovina smučanja, tehnika in metodika slovenske šole smučanja, varnost na smučiščih). Praktične vsebine se nanašajo na: • pravilno izvajanje osnovnih elementov šole smučanja, • pravilno izkoriščanje geometrije smuči za ozaveščeno in varno smučanje, • kontrolo hitrosti in dinamike smučanja, • širjenje spektra smučarskega znanja.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja), • metoda demonstracije. Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • Študent opiše teorije aktivnega počitka in metode za regeneracijo. • Opiše in oceni vpliv športne vadbe za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. • Predstavi teorijo in praktično prikaže temeljne značilnosti tehnike in metodike alpskega smučanja • Prikaže pravilno in varno izvedbo osnovnih elementov šole smučanja. • Demonstrira osnovna načela in pravila varnega in učinkovitega smučanja.

Temeljni literatura in viri

• Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenec, A., Tomažin., Štirn, I. in Majerič, M. (2013). Športna rekreacija. Športna unija Slovenije, Fundacija za šport, Ljubljana. • Pori, P., Pori, M., Jakovljević, M. in ščepanović, D. (2014). Zdrava vadba. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani. • Lešnik, B. & Žvan, M. (2007). NAŠE SMUČINE, teorija in metodika alpskega smučanja. Ljubljana: SZS – ZUTS Slovenije. • Sitar P. in drugi (2000). SMUČANJE 2000+: tehnika alpskega smučanja, SZS - ZUTS Slovenije

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje osnovnih smučarskih tehnik.

  • uč. vešč. PETER SITAR, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.