SLO | EN

Cilji in kompetence

• Oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja. • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja. • Izboljšanje telesnih in motoričnih sposobnosti. • Dojemanje pomena vsakodnevnega gibanja. • Praktična izvedba in demonstracija veslanja na različnih plovilih. • Napredovanje v tehnični izvedbi, pridobivanju potrebne samozavesti in občutku varnosti pri veslanju. • Oblikovati trajne gibalne navade v vsakdanjem življenju. • Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija.

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: • zdrav življenjski slog, • pomen pravilne prehrane, • specifiko športne panoge (razvoj veslanja pri nas, različne oblike in načini aktivnosti na vodi, vrste plovil, poznavanje pravil in dejavnikov varnosti, …). Praktične vsebine se nanašajo na: • pravilno koriščenje različnih oblik aktivnosti na vodi ( kajak, kanu, sub,..) • pravilno koriščenje plovila za ozaveščeno in varno veslanje, • kontrolo dinamike in ustreznega ritma veslanja, • širjenje spektra različnih načinov veslanja in gibanja na vodi.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja), • metoda demonstracije. Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • Študent opiše teorije aktivnega počitka in metode za regeneracijo. • Študent opiše in oceni vpliv športne vadbe za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. • Teoretično opiše in praktično prikaže različne oblike in načine gibanja plovil na vodi. • Navede in uporabi osnovna načela in pravila varnosti in reševanja na vodi. • Demonstrira kontrolo dinamike in ritma veslanja.

Temeljni literatura in viri

• Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenec, A., Tomažin., Štirn, I. in Majerič, M. (2013). Športna rekreacija. Športna unija Slovenije, Fundacija za šport, Ljubljana. • Pori, P., Pori, M., Jakovljević, M. in ščepanović, D. (2014). Zdrava vadba. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani. • Jelenc, A. (2007). Veslajmo modro: priročnik za učitelje kajaka in kanuja. Ljubljana: Kajakaška zveza Slovenije. • https://www.rekreiraj.se/sportna-aktivnost/splosno/veslanje-129

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za pristop k predmetu je obvezno znanje plavanja.

  • uč. vešč. PETER SITAR, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.