SLO | EN

Cilji in kompetence

• Oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja. • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti in krepitev zdravja. • Študent bo izboljšal svoje telesne in motorične sposobnosti. • Študent bo razumel osnove košarkarskih tehnik in taktik. • Študent se seznani s teorijo košarke. • Korektno zna prikazati osnovne tehnične elemente košarke (vodenje, mete, skoke, podaje, …). • Študent pozna ustrezne tehnične elemente za učinkovito izvajanje košarkarske igre. • Znati nastopiti na tekmovanju (v okviru predmeta, fakultete). • Študent bo oblikoval trajne gibalne navade v vsakdanjem življenju. • Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija. • Razumeti vpliv športne vadbe za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: • zdrav življenjski slog, • pomen pravilne prehrane, • specifika športne panoge (pregled razvoja košarke, tehnika in taktika košarkarske igre, pravila). Praktične vsebine se nanašajo na: • izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov manipulacije z žogo : vodenje, podajanje, preigravanje, • tehnični in taktični elementi igre 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš (vodenja, meti, preigravanja, podaje, lovljenja, odkrivanja, vtekanja, križanja in blokade). • Skupna taktika v igri 4:4 in 5:5 brez in s centrom na dva koša, • Različna tekmovanja v igrah 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš ter 4:4 in 5:5 na dva koša.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja), • metoda demonstracije. Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • Študent navede možnosti aktivnega počitka in metode za regeneracijo telesa. • Študent opiše teorijo košarke in prikaže pravilne tehnike in taktike košarke. • Študent tvorno sodeluje v skupini za dosego skupnega cilja. • Študent prikaže osnovne elemente manipulacije žoge: vodenje, podajanje, preigravanje. • Študent prikaže tehnične in taktične elemente igre 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš (vodenja, meti, preigravanja, podaje, lovljenja, odkrivanja, vtekanja, križanja in blokade), skupne taktike v igri 4:4 in 5:5 brez in s centrom na dva koša, • Študent se udeleži različnih tekmovanj v igrah 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš ter 4:4 in 5:5 na dva koša.

Temeljni literatura in viri

• Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenec, A., Tomažin., Štirn, I. in Majerič, M. (2013). Športna rekreacija. Športna unija Slovenije, Fundacija za šport, Ljubljana. • Pori, P., Pori, M., Jakovljević, M. in ščepanović, D. (2014). Zdrava vadba. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani. • Pavlovič, M., (2006). Košarka: teorija in metodika treniranja. Ljubljana: Bonus Pavlovič.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  • uč. vešč. PETER SITAR, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.