SLO | EN

Cilji in kompetence

• Oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja. • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti in krepitev zdravja. • Študent bo izboljšal svoje telesne in motorične sposobnosti. • Študent bo znal korektno prikazati osnovne tehnične elemente odbojke (podaje, sprejemi, servisi). • Znati nastopati na tekmovanju (v okviru predmeta, fakultete).

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: • zdrav življenjski slog, • pomen pravilne prehrane, • specifika športne panoge (pregled razvoja odbojke, tehnika in taktika igre, pravila). Praktične vsebine se nanašajo na • vadba in razvijanje osnovnih tehničnih elementov ODBOJKE ( zgornji in spodnji odboj, servis, sprejem servisa, blok). • pravilno izvajanje posameznih elementov igre v začetnih oblikah igre čez mrežo (1:1, 2:2, 3:3 na malo polje ob mreži). • V sistemu igre 6:0, 5:1, obvladanje osnovnih taktičnih elementov igre v napadu in obrambi. • Seznaniti študente s pravili odbojkarske igre. • Seznaniti študente z vrstami in načini tekmovanj.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja), • metoda demonstracije. Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • Študent navede možnosti aktivnega počitka in metode za regeneracijo telesa. • Študent opiše zgodovino in teorijo odbojke – pravila ? in prikaže pravilne tehnične elemente, tehnike in taktike odbojke. • Študent tvorno sodeluje v skupini. • Študent prikaže pravilno izvajanje posameznih elementov igre v začetnih oblikah igre čez mrežo (1:1, 2:2, 3:3 na malo polje ob mreži). • Študent prikaže osnovne taktične elemente igre v napadu in obrambi v sistemu igre 6:0, 5:1.

Temeljni literatura in viri

• Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenec, A., Tomažin., Štirn, I. in Majerič, M. (2013). Športna rekreacija. Športna unija Slovenije, Fundacija za šport, Ljubljana. • Pori, P., Pori, M., Jakovljević, M. in ščepanović, D. (2014). Zdrava vadba. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani. • Čopi, J. (2005). Od začetnika do odbojkarja. Odbojkarska Zveza Slovenije

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  • uč. vešč. PETER SITAR, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.