SLO | EN

Cilji in kompetence

• Študent bo oblikoval pozitivna stališča do športa ter se navajal na zdrav način življenja. • Študent bo znal odpraviti in preprečiti posledice pomanjkanja gibanja oziroma skrbeti za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti. • Študent bo znal učinkovito igrati tenis. • Študent bo izpopolnil tehniko in taktiko teniške igre do stopnje, ki omogoča učinkovito igro. • Študent bo spoznal osnove poučevanja teniških udarcev in to znal uporabiti. • Študent bo obvladal osnove tenisa v igralnih pogojih. • Študent bo sposoben samo-korigirati tehnike teniških udarcev. • Študent bo spoznal osnove organizacije učenja in treniranja tenisa. • Študent bo pridobil sposobnost nastopanja na tekmovanju (v okviru predmeta). • Študent bo znal organizirati tekmovanje. • Študent razume vpliv športne vadbe za ohranjanje zdravja in dobrega počutja, Študent razume odzivanje organizma na napor in prilagoditev na različne oblike vadbe.

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: • zdrav življenjski slog, • pomen pravilne prehrane, • specifika športne panoge (pregled razvoja tenisa, tehnike in taktike igranja, pravil, različnih oblik tekmovanj). Praktične vsebine: • vadba osnovnih tehničnih elementov (drža loparja, položaj igralca, tehnika gibanja, manipulacija z loparjem, vrste udarcev in let žoge, izvedba udarcev, njihova osnovna taktična uporaba. • Tehnika in taktika igranja posamezno in dvojic

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja), • metoda demonstracije. Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • Študent demonstrira osnove tehničnih elementov/udarce in jih korektno izvede. • Študent razloži osnove poučevanja teniških udarcev in organizacijo učenja in trenitranja tenisa. • Študent uporabi ustrezne tehnične elemente za učinkovito igranje tenisa. • Študent nastopi na tekmovanju ( v okviru predmeta).

Temeljni literatura in viri

• Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenec, A., Tomažin., Štirn, I. in Majerič, M. (2013). Športna rekreacija. Športna unija Slovenije, Fundacija za šport, Ljubljana. • Pori, P., Pori, M., Jakovljević, M. in ščepanović, D. (2014). Zdrava vadba. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani. • Filipčič A. (2000). Tenis–tehnika in taktika. Ljubljana: Fakulteta za šport.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  • uč. vešč. PETER SITAR, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.