SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti: - poznajo samooskrbo kot temelj strateške varnosti vsake države, - razumejo pomembnost samooskrbe danes in v preteklosti, - usposobijo se prepoznavanje pogojev za samooskrbo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, - poznajo novosti na področju samooskrbe v Sloveniji, - poznajo praktične primere samooskrbe kot temelj za zelena delovna mesta, - usposobijo se za pripravo načrta in izvedbe lastega vrta za samooskrbo in - poznajo primere dobrih praks samooskrbe tako v Sloveniji kot po svetu.

Vsebina

1. Samooskrba kot temelj strateške varnosti vsake države in posameznika. 2. Pogoji za vzpostavitev samooskrbe v različnih koncih sveta in v Sloveniji. 3. Odnos med globalizom in samooskrbo. 4. Samooskrba in alternativni načini življenja v ekovaseh in ekomestih. 5. Ekosistemske tehnike samooskrbe: permakultura, biodinamika, ekoremediacije. 6. Postanimo samooskrbni: praktični primeri. 7. Ogledi primerov dobrih praks samooskrbe. 8. Praktična vaja: Načrt lastne samooskrbe.

Metode poučevanja in učenja

• Predavanje, • seminar, • metoda razgovora, • skupinska diskusija, • metoda reševanja problemov, • kooperativno in individualno učenje.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben: • izkazati znanje in razumevanje pomena samooskrbe, • identificirati pogoje za samooskrbo, • prepoznati ovire pri vzpostavljanju samooskrbe, • analizirati različne modele samooskrbe, • razumeti proces načrtovanja in izvajanja samooskrbe v praski in • analizirati različne primere samooskrbe po svetu. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnost komuniciranja, • uporabo informacijske tehnologije, • kombinirana uporaba različnih znanj za reševanje praktičnih problemov, • delo v skupini.

Temeljni literatura in viri

BUHEJI, Mohamed, VOVK KORŽE, Ana, EIDAN, Sajeda, ABDULKAREEM, Talal, PEREPELKIN, Nikolay, MAVRIC, Bartola, PREIS, Jiři, BARTULA, Mirjana, AHMED, Dunya, BUHEJI, Aisha, BEKA, Godfred, KAKOTY, Paul, DAS, Rimli. Optimising pandemic response through self-sufficiency : a review paper. American journal of economics. 2020, vol. 10, no. 5, str. 277-283, ilustr. ISSN 2166-4951. http://article.sapub.org/10.5923.j.economics.20201005.02.html VOVK KORŽE, Ana. Educational polygon for self-sufficiency in Senegal (West Africa). International journal of inspiration & resilience economy. [Online ed.]. 2019, vol. 3, no. 2, str. 35-40, ilustr. ISSN 2639-7323. DOI: 10.5923/j.ijire.20190302.01. [COBISS.SI-ID 24732936] VOVK KORŽE, Ana. Permaculture for sustainable life style. International journal of inspiration & resilience economy. [Online ed.]. 2018, vol. 2, no. 2, str. 34-39, ilustr. ISSN 2639-7323. DOI: 10.5923/j.ijire.20180202.02. [COBISS.SI-ID 24102408] VOVK KORŽE, Ana. Learning how to become self-sufficient. International journal of youth economy : an international journal. 2018, vol. 2, no. 2, str. 91-103, ilustr. ISSN 2537-0243. http://www.naturalspublishing.com/files/published/lsk6a1j771a992.pdf, DOI: 10.18576/ijye/020202. [COBISS.SI-ID 24173320] VOVK KORŽE, Ana. New opportunities for self-sufficiency with permaculture also on pseudogley soils. Geografski pregled. 2015, no. 36, str. 9-20, ilustr. ISSN 0435-3714. [COBISS.SI-ID 21574152 VOVK, Ana. Lokalna oskrba - šolski vrt : primeri praktičnih nalog pri pouku = Local care - school garde[n] : examples of practical task in the classroom. V: MRAK, Nataša (ur.). Mednarodna konferenca Pokrajina in trajnostni razvoj = International Conference Landscape and Sustainable Development : [23.-24. 4. 2021, Štanjel]. 2. izd. Ljubljana: Društvo učiteljev geografije Slovenije, 2021. Str. 21-33, ilustr. ISBN 978-961-95025-3-2. [COBISS.SI-ID 88372739] VOVK, Ana. Samooskrba v praksi. [San Bruno]: YouTube [distributer]; Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (18 min 41 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=DXNqNzbPXVQ. [COBISS.SI-ID 117421315] Vsako študijsko leto bo seznam študijske literature posodobljen./ The list of study literature will be updated each school year.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pozitivno opravljena praktična vaja je pogoj za opravljanje ustnga izpita.

  • red. prof. dr. ANA VOVK

  • Ustni izpit: 50
  • Praktične vaje: 50

  • : 15
  • : 15
  • : 30
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.