SLO | EN

Cilji in kompetence

a) Analizirati in oceniti primernost jezikovnih sredstev in strukturno ustreznost v različnih vrstah strokovnih besedil na lastnem strokovnem področju. b) Prepoznati in pojasniti vplive globalnega jezika na slovenski strokovni jezik ter uzavestiti pomen tvorbe in rabe slovenske terminologije. c) Argumentirano povezati teoretično jezikovno znanje s praktičnim delom, tj. z načrtovanjem, oblikovanjem in (samo)vrednotenjem lastnih individualnih pisnih izdelkov med študijem, kot so seminarske naloge, magistrska dela, strokovni ali znanstveni članek.

Vsebina

Študentom bodo s predmetom v treh sklopih predstavljene značilnosti strokovnega jezika, zmožnosti slovenskega jezika pri nastajanju slovenske terminologije in raba strokovne slovenščine kot raziskovalnega oz. razpravljalnega učnega jezika. 1. Značilnosti strokovnih in znanstvenih besedil ter žanri: a) praktičnostrokovna, b) poljudnoznanstvena in navadna strokovna, c) znanstvena besedila. Cobissova tipologija znanstvenih in strokovnih besedil. Jezikovna stilistika strokovnih besedil in knjižni jezik. Strokovna besedila študentov. 2. Pojmovni sistem strokovnega izrazja: a) Predstavitev osnovnih terminoloških pojmov (pojem, termin ali strokovni izraz, definicija ali opredelitev). b) Pomenska razmerja med termini. c) Terminološka načela. č)Temeljni domači in evropski terminografski viri (Terminologišče, Termania, Evroterm, IATE). 3. Nastajanje novega strokovnega izrazja Terminološka tvorba: a) Osnovni tipi tvorjenk: izpeljanke, sestavljenke, zloženke, sklopi, kratice. b) Prehod leksike splošnega jezika v terminologijo – terminologizacija. c) Prevzemanje iz tujih jezikov (internacionalizmi – globalizmi). č) Strukturne lastnosti besednozveznih terminov. d) Jezikovna norma pri rabi terminov.

Metode poučevanja in učenja

1. Frontalna predavanja 2. Diskusija 3. Uporaba IT (Moodle, MS Teams in jezikovne tehnologije za slovenščino) 4. Študije primera 5. Jezikovni porfolijo

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: – Poznavanje, razumevanje in pravilna uporaba terminoloških virov v različnih vrstah strokovnih besedil. – Prepoznavanje, razločevanje in argumentiranje ustreznih jezikovnih sredstev kot temeljnih gradnikov v pisnih strokovnih in znanstvenih besedilih; – Analiziranje in argumentirano presojanje temeljnih upovedovalnih načinov strokovnega jezika, kot so opisovanje, utemeljevanje in razlaganje. – Presojanje in argumentirana izbira relevantne pravopisne/slovnične literature za samostojno pisanje.

Temeljni literatura in viri

TEMELJNA LITERATURA: • STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona, VALH LOPERT, Alenka, KRAJNC IVIČ, Mira, 2008: Tako je bolje: priročnik z nasveti, kako odpraviti nekatere najpogostejše jezikovne težave v prodajnih katalogih trgovcev. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-14-6. [COBISS.SI-ID 61178369]. • TOPORIŠIČ, Jože, 2004: Slovenska slovnica. Pregledno poglavji Oblikoslovje in Skladnja. Maribor: Založba Obzorja. 235–468, 469–692. • VALH LOPERT, Alenka, 2017: Lektoriranje kot učinkovita metoda učenja maternega jezika (za študente nesloveniste). V: JESENŠEK, Marko (ur.). Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo: ob 80-letnici Jožeta Lipnika = When Slovene language didactics meets poetry: Jože Lipnik's 80th anniversary. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 76–93. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119. • VEROVNIK, Tina, LOGAR, Nataša, KALIN GOLOB, Monika. Slovenščina kot strokovni jezik na slovenskih univerzah: pregled stanja ter razčlenitev pomena, načina in možnosti njene večje vključitve. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 2013. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/Slovenscina_kot_strokovni_jezik_na_slovenskih_univerzah_01.pdf. [COBISS.SI-ID 32649821]. • ZEMLJAK JONTES, Melita (avtor, prevajalec povzetka), 2014: Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi [prevod povzetka v angleščino [in] imensko in stvarno kazalo Melita Zemljak Jontes]. Maribor: Litera. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6949-39-2. [COBISS.SI-ID 80013313]. • ŽELE, Andreja. Stopnje terminologizacije v leksiki (na primerih glagolov) V: HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija v času globalizacije: zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije, Ljubljana, 5.-6. junij 2003 Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre SASA, ZRC Publishing, 2004. Str. 77-91. ISBN 961-6500-51-1, ISBN 978-961-05-0326-2. [COBISS.SI-ID 22610221] UPORABNI VIRI: • SLOVENSKI PRAVOPIS [Elektronski vir]/avtorji sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; glavni urednik Jože Toporišič ; izdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. – Elektronska objava. – El. knjiga. – Ljubljana : Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. • JEZIKOVNA SVETOVALNICA Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZUhttps://svetovalnica.zrc-sazu.si/. • FRAN. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. https://fran.si/.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • red. prof. dr. IRENA STRAMLJIČ BREZNIK

  • Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah: 50
  • Portfolio: 50

  • : 30
  • : 30
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.