SLO | EN

Cilji in kompetence

- Študent bo zmožen izvesti posamezne elemente športne panoge. - Oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja. - Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti in krepitev zdravja. - Študent se bo seznanil z osnovnimi tehnikami juda, jujitsa, tehnikami padanja, samoobrambe in krepil mišice celotnega organizma. - Študent bo usvojil bočne in ročne mete. - Usvojil bo tehnike samoobrambe. - Študent bo oblikoval trajne gibalne navade v vsakdanjem življenju. - Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija. - Študent si s pridobljenimi znanji zagotovi večjo kakovost življenja in večjo učinkovitost pri študiju. - Razumeti vpliv športne vadbe na zdravje in dobro počutje, razumeti odzivanje organizma na napor in prilagoditev na različne oblike vadbe, poznati dejavnike tveganja v vsakdanjem življenju.

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: - zdrav življenjski slog, - pomen pravilne prehrane, - specifika športne panoge (pregled razvoja juda in razumevanje pomembnosti ukvarjanja z judom). Praktične vsebine se nanašajo na: - pomen poznavanja juda, - razvijanje moralnih vrednot ter etičnih načel, - osnove tehnik padanja, borilnih položajev, metov in blokad, - seznanitev z načeli največjega učinka, popuščanja, vzvodov, izmikanja.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja), • metoda demonstracije. Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: - Študent opiše teorije aktivnega počitka in metode za regeneracijo telesa. - Razume teorijo in opiše svoje izkušnje v praksi. - Študent uporablja domačo in tujo literaturo, uporablja didaktične pripomočke. - Študent identificira in rešuje dano situacijo. - Študent prikaže osnovne tehnike padanja, prikaže borilne položaje, mete in blokade. - Študent prikaže načela največjega učinka, popuščanja, vzvodov in izmikanja. - Študent opiše etična načela in moralne vrednote juda.

Temeljni literatura in viri

Kazuzo Kudo (1980). Judo, tehnika metov. Andy Burns and Mike Callan (2017). Strength and conditioning for judo. Škraba, J. (1980). Prvi koraki. Ljubljana: Težkoatletski klub Olimpija.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  • pred. ALEKSANDER PAJTLER, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.