SLO | EN

Cilji in kompetence

- Študent bo znal praktično izvesti posamezne elemente terapije. - Študent bo oblikoval pozitivna stališča do športa ter se navajal na zdrav način življenja. - Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja. - Študent bo zmožen samostojno, varno in učinkovito vaditi glede na izbrane cilje. - Študent bo znal prepoznati dejavnike tveganja pri nezdravem načinu življenja, razumel bo osnovne principe različnih masažnih tehnik, razumel kinezioterapije kot dopolnitev medicinske rehabilitacije. - Študent bo znal izboljšati svoje telesne in motorične sposobnosti, izboljšati ravnotežje, sposoben bo izvesti osnovne masažne tehnike, povečal bo svojo razteznost in gibljivost lokomotoričnega aparata, poznal bo preventivne vaje za izogibanje bolečini. - Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija. - Oblikovati trajne gibalne navade v vsakdanjem življenju.

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: - zdrav življenjski slog, - pomen pravilne prehrane, - specifika športne panoge (pregled razvoja pohodništva in razumevanje pomembnosti ukvarjanja z omenjeno aktivnostjo). Praktične vsebine se nanašajo na: - seznanjanje z anatomijo človeškega telesa, - seznanitev z metodami spremljanja učinkovitosti vadbe, indikacije ter kontraidikacije za kinezioterapijo, - vaje in vrste gibov pri specifičnih problemih, - principi osnovnih masažnih prijemov.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: - metoda razlage in razgovora (predavanja), - metoda demonstracije. Oblike: - frontalna učna oblika, - individualna učna oblika, - skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: - Študent opiše teorije aktivnega počitka in metod za regeneracijo telesa. - Opiše teorijo kineziologije in svoje izkušnje v praksi. - Študent uporablja domačo in tujo literaturo, uporablja didaktične pripomočke. - Študent prepozna in našteje osvnovne mišice in kosti v telesu. - Študent demonstrira metode vadbe ter prepozna indikacije in konraindikacije za kinezioterapijo. - Študent prikaže vaje in vrste gibov pri specifičnih težavah. - Študent prikaže osnovne masažne prijeme.

Temeljni literatura in viri

Jože Vidmar (1992). Kinezioterapija: skripta za študente Ljubljana: Fakulteta za šport. Urška Puh, Polona Palma, Darja Rugelj (2013). Funkcijska kinezioterapija. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  • pred. ALEKSANDER PAJTLER, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.