SLO | EN

Cilji in kompetence

- Razvijati sposobnost telesne vzdržljivosti z različnimi oblikami aerobnih aktivnosti. - Izboljšanja telesnih in motoričnih sposobnosti. - Krepitev imunskega sistema.? - Spoznovanje pomena in vrednosti zdravega življenjskega sloga. - Pravilna izbira in uporaba pohodniških palic. - Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija. - Medsebojno spoznavanje ter krepitev tradicionalno dobrega sodelovanja z UL FGG.

Vsebina

Poleni tabor se vsakoletno izvaja kot sedemdnevna športna aktivnost v Posočju (kamp Volarje, Tolmin), v skupnem okvirnem obsegu 10 do 12 ur dnevno, predvidoma vedno meseca julija. V osnovi se vsak dan vzporedno izvajajo tri vzporedne športne vsebine (pohodništvo, kajakaštvo in rafting), ki si jih študentje vsak dan poljubno izbirajo. Zaradi varnostnih pogojev je omejitev največ 15 študentov po izbrani skupini. Način izvedbe je dodatno odvisen od vremenskih pogojev, čemur se vsakodnevne aktivnosti ustrezno prilagajajo. Poletni tabor se predvidoma izvaja skupaj z UL FGG.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: Metode: - Metoda razlage in razgovora (predavanja). - Metoda demonstracije. Oblike: - Frontalna učna oblika. - Individualna učna oblika, skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku Poletnega tabora bo študent usposobljen, da: - Študent teoretično opiše in praktično prikaže vadbo za razvijanje motoričnih sposobnosti in povečevanje funkcionalnih sposobnosti organizma. - Študent opiše teorije aktivnega počitka in metode za regeneracijo telesa. - Študent opiše in oceni vpliv športne vadbe in pohodništva za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.

Temeljni literatura in viri

• Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenec, A., Tomažin., Štirn, I. in Majerič, M. (2013). Športna rekreacija. Športna unija Slovenije, Fundacija za šport, Ljubljana. • Pori, P., Pori, M., Jakovljević, M. in ščepanović, D. (2014). Zdrava vadba. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

Opombe

• Teoretični izpit. • Praktični izpit (demonstracija osnovnih pohodniških in drugih veščin).

  • pred. ALEKSANDER PAJTLER, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 70
  • Teoretični izpit: 30

  • : 20
  • : 30
  • : 40

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.