SLO | EN

Cilji in kompetence

Spoznati potovalne željle in potrebe. Spoznati lastnosti potovalnih načinov. Spoznati možnosti za zmanjšanje ogličnega odtisa na področju prometa.

Vsebina

Vzroki mobilnosti – aktivnosti in lokacije. Potovalne navade – opredelitev in merjenje: Število poti, dolžina poti, namen potovanja, obvezna in izbirna potovanja, čas potovanja. Vrednost časa in pripravljenost plačati. Elementi, ki vplivajo na potovalne navade (starost, spol, status, družina/gospodinjstvo, invalidnosti, kultura). Vrste prevozne ponudbe in njihove lastnosti: »noge«, kolo, javni prevoz, osebni avtomobil, avtobus, vlak, žičnica. Organizacija potovanja: privatno in javno, solastništvo in deljenje vozila. Lastnosti posameznega potovalnega načina: hitrost, doseg, poraba energije, varnostne zakonitosti. Lastnosti infrastrukture za posamezne potovalne načine: površine za pešačenje (dimenzije, oblikovanje, kapacitete, stroški izgradnje in vzdrževanja), površine za kolesarjenje (vrste, dimenzije, oblikovanje, kapacitete), ceste in parkirišča, tiri. Lastnosti vozil za javni prevoz potnikov: hitrosti, kapacitete, stroški, energijske lastnosti, okoljski odtis, »varnostni odtis«. Upravljanje prometnih površin v mestu: pravila, semaforji in senzorji, priporočila za oblikovanje. Praktični del: merjenja hitrosti (radar), opazovanje in merjenje prometnega dogajanja (dron in obdelava posnetkov), preurejanje javnih prometnih površin.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja. Praktične vaje - izdelava načrta. Terenska opazovanja in meritve.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Kako in koliko se premikamo po prostoru ? Kakšne potovalne načine imamo na voljo ? Kakšne so zmogljivosti, ogljični odtis ter varnostne lastnosti posameznih potovalnih načinov? Znati meriti hitrosti in uporabljati opremo za video-analizo prometa.

Temeljni literatura in viri

Pogačar K. in soavtorji: Hoja – temelj trajnostne mobilnosti, Ministrstvo za infrastrukturo, 2022 Plevnik A. In soavtorji: Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje, Ministrstvo za infrastrukturo, 2021 Lep M., Mesarec B.: Planiranje prometa, učbenik, Univerza v Mariboru, 2015

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni.

  • doc. dr. MARJAN LEP, univ. dipl. inž. grad.

  • Projekt: 34
  • Pisni izpit: 33
  • Ocena reševanja nalog: 33

  • : 15
  • : 30
  • : 45

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.