SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študenti pridobijo teoretično in praktično znanje o dejavnikih, ki determinirajo varnost in kakovost živil rastlinskega izvora.

Vsebina

- Strategija »od vii do viIic« — pomen trajnostne in zdrave proizvodnje hrane pri doseganju ciljev iz evropskega zelenega dogovora (ostanki pesticidov, aditivi, načela varnega ravnanja z živili, ekološki in drugi sonaravni načini pridelave rastlinske hrane), - izbira hrane v luči podnebnih sprememb in trajnosti (rastlinska, ekološka, lokalna in sezonska hrana: ekološki odtis, izpust toplogrednih plinov, izgube hrane in odpadna hrana), - določanje in pomen ustrezne tehnološke zrelosti ter kemične sestave surovine za visoko prehransko vrednost in kakovost živil rastlinskega izvora (zelenjava, sadje, žita in pseudo žita ter stročnice), - različni pristopi k izvedbi poobiralnih in požetvenih tehnologij primernih za povečanje lastne oskrbe z rastlinskimi živili visoke kakovosti (acidifikacija, postopki primarnih in sekundarnih fermentacij, termičnega in netermičnega stabiliziranja, posebnosti postopkov predelave živil brez uporabe aditivov), - kalčki in mikrozelenjava: kako jih pridelati in uporabiti, hranilna vrednost in koristi za zdravje, - običajni embalažni materiali in tehnologije primerne za prehrambene proizvode različnih lastnosti ter embalaža prihodnosti (biorazgradljivi materiali, aktivna, samoohlajna/samoogrevalna inteligentna, jedilna embalaža, ipd.).

Metode poučevanja in učenja

Metode poučevanja: - kombinirano in obrnjeno poučevanje, - sprotno utrjevanje znanja (igrifikacija učne enote, HSP in kvizi v okolju Moodle, Mentimeter). Metode učenja: - individualno in učenje v skupinah, - konkretna izkušnja, - problemsko učenje, - samo-preverjanja znanja.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Po uspešnem zaključku predmeta bodo študenti sposobni: - opredeliti okoljski in trajnostni pomen različnih pristopov k pridelavi surovin rastlinskega izvora, - prepoznati in pojasniti prednosti lokalne pridelave hrane, - opisati novosti/alternative v poobiralnih in požetvenih tehnologijah, ki omogočajo maksimalno ohranjanje prehranske vrednosti živil ter jih znali koristiti pri oblikovanju lastne prehrane, - presoje o primernosti izbire embalažnih materialov za živila različnih lastnosti ter znali navesti embalažne materiale in tehnologije prihodnosti. Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: - kritično razmišljanje, - uporaba znanstvenih in strokovnih informacij pri reševanju problemov, - učinkovitega samostojnega in dela v skupini, - jasno pisno in ustno izražanje, - medvrstniško ocenjevanje.

Temeljni literatura in viri

Evropski zeleni dogovor in Strategija “od vil do vilic”. https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/green- de ?/a MKGP. (2021). Spośtujmo hrano — spoštujmo planet (Strategiya za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hranoj. httPs://www.Nov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/Zavrzki odDadna hrana/strategija Spo stuimo-hrano spostuimo-planet.pdf Unuk, T. (2018). Postharvest treatment of fruit: guide trough selected topics. University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences, Fruit Production and Fruit Precessing Department. UNUK, Tatjana. Brezalkoholne pij“ače: urejeni zapiski predavanj — interno gradivo. [Maribor]: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za pridelavo in predelavo sadja, 2018. 57 str., tabele. (COBISS.SI-ID 44219321 Cooper, J., Niggli, U. in Leifert, C. (Eds.). (2007). Handbook of organic food safety and quality. CRC Press; Woodhead (nekatera poglavja). Peterlin-Mašič, L., Obreza, A. in Vovk, T. (Eds.). (2020). Minerali, vitamini in druge izbrane snovi (1. izd.). Slovensko farmacevtsko društvo (nekateri deli monografije). Peters, K. in Remirez C. (2019). Technology offruits and vegetable processing. Ed-Tech Press. Hui, Y. H. (Ed.). (2006). Handbook offruits and fruit processing (1st ed.). Blackwell Pub. Cigić, B., Grobelnik Mlakar, S. in Kocjan Ačko, D. (Eds.). (2022). Zrnate stročnice v prehrani (1. izd.). Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. doi:10.18690/um.fkbv.3.2022 Florkowski, W. 1., Shewfelt, R. L., Brueckner, B. in Prussia, S. E. (Eds.). (2014). PDStharvest handling: a systems approach (3rd ed.). Elsevier Academic Press (nekatera poglavja). Lončar, S. (2020). Samooskrba v praksf: več pridelka, manj površine (A. Vovk, M. Reš, F. Perdih, & l. Rotar, Eds.). Jasno in glasno (poglavje o kalčkih in poganjkih). Emblem, A. in Emblem, H. (Eds.). (2012). Packaging technology: fundamentals, materials and processes. Woodhead Publishing (nekatera poglavja).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

 • doc. dr. SILVA GROBELNIK MLAKAR, univ. dipl. inž. kmet.
 • red. prof. dr. TATJANA UNUK, univ. dipl. inž. kmet.

 • Ustni izpit: 70
 • Poročilo in predstavitev: 20
 • Sprotno delo študenta: 10

 • : 20
 • : 5
 • : 10
 • : 50

 • slovensko
 • slovensko

 • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.