SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti pri tem predmetu: ? Spoznajo koncept in cilje trajnostnega razvoja ? Oblikujejo pozitivna stališča do koncepta trajnostnega razvoja ? Spoznajo in osvojijo različne pristope za identifikacijo, analizo in presojo okoljskih vplivov (npr. ogljični odtis, okoljski odtis) v praksi na področju mobilnosti ? Se usposobijo uporabljati teoretično znanje s področja trajnostnega razvoja v praksi (mobilnost in potrošnja) ? Spoznajo vpliv in navezanost okoljskih in družbenih vplivov na različne ekonomske podsisteme ? Se usposobijo za identifikacijo trajnostnih načinov življenja in deljene ekonomije v vsakodnevno življenje ? So sposobni kritično presoditi ali je izdelek bolj ali manj trajnosten. ? Spoznajo komuniciranje z javnostjo o trajnosti in de-growth strategijah. ? Se usposobijo za razvoj trajnostnih strategij, procesov in ukrepov.

Vsebina

Temeljna področja obravnave predmeta so: -Koncept trajnostnega razvoja -Cilji združenih narodov s področja trajnostnega razvoja -Okoljski vplivi -Izzivi merjenja trajnostnosti -Celovita presoja okoljskih vplivov (ogljični odtis, okoljski odtis,…) -Presoja družbenih vplivov -Identifikacija in presoja trajnostnih in netrajnostnih produktov -Integracija krožnih tokov in postopkov ponovne uporabe kot alternativa masovni potrošnji -Koncept »de-growth« kot nova alternativa obstoječim gospodarskim modelom -Načela trajnostnega življenja -Deljena ekonomija -Trajnostna mobilnost -Nove poslovne priložnosti na področju trajnostne potrošnje in trajnostne mobilnosti v EU

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, seminar, diskusijske skupine, video predstavitve in filmi, študije primerov iz prakse, praktično delo ter skupinske predstavitve in samostojni študij študentov. Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta in primere dobre prakse iz področja trajnostnega razvoja in trajnostne potrošnje. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti kot npr. Izračun okoljskega in ogljičnega odtisa za domače gospodinjstvo. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študenti: ? Obvladajo specifično znanje s področja 1. Trajnostnega razvoja in trajnostne potrošnje. ? Se naučijo prepoznavati trajnostne rešitve za vsakodnevno življenje. ? Pridobijo znanje na področju presoje in analize Okoljskih in družbenih vplivov. ? Razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve. ? Naučijo se prepoznavati poslovne priložnosti na področju trajnostne potrošnje. Se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področju trajnostnega razvoja in trajnostne potrošnje. ? Se zavedajo trajnostnih načel na področju Potrošnje in vsakodnevnega življenja. Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Pridobijo razumevanje za kritično analizo načel trajnostne potrošnje ob upoštevanju osnovnih usmeritev trajnostnosti. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja presoje okoljskih in družbenih vplivov 3. Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne in znanstvene literature o trajnostnem razvoju in trajnostni potrošnji. 4. Znajo identificirati problem trajnostnosti iz različnih zornih kotov ter podati izboljšave oz. rešitve zanj.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju ter vsakodnevnem življenju 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije za trajnostno potrošnjo in presojo. 4. Nadgrajujejo sposobnost in spretnost dela v skupini. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje s področja trajnostnosti. Key/Transferableskills Students: 1. Furtherdevelopskillsandexpertise in theuseofknowledge in a specificworkingarea. 2. Upgradetheability to becomeanautonomouslearner. 3. Upgradetheability to applyinformationtechnology. 4. Upgradetheability to work in pairsandgroups. 5. Furtherdeveloptheircommunicationskills in aneffectivemanner to effectivelyandprofessionallycommunicate. Praktične veščine: Študenti: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju trajnostne Potrošnje in koncepta trajnosti 2. Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.

Temeljni literatura in viri

Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: -Obrecht, M. (2020). Trajnostna logistika in alternativni viri energije v logističnih procesih : razvoj trajnostne energetike in trajnostnih energetskih modelov : visokošolski učbenik. Celje: Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru. -OBRECHT, Matevž. Integrating life cycle thinking, ecolabels and ecodesign principles into supply chain management. V: KOLINSKI, Adam (ur.), DUJAK, Davor (ur.), GOLINSKA-DAWSON, Paulina (ur.). Integration of information flow for greening supply chain management, (Ecoproduction (Berlin. Internet), ISSN 2193-4622). Cham: Springer. cop. 2020, str. 219-249, ilustr. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24355-5 Članki/papers: -DENAC, Matjaž, OBRECHT, Matevž, RADONJIČ, Gregor. 2018. Current and potential ecodesign integration in small and medium enterprises : construction and related industries. Business strategy and the environment -OBRECHT, Matevž, KNEZ, Matjaž. Carbon and resource savings of different cargo container designs. Journal of cleaner production, ISSN 1879-1786. [Online ed.], 1 Jul. 2017, vol. 155, 151-156 str. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.11.076. Dodatna literature / Additional sources: -JEREB, Borut, KNEZ, Matjaž, KUKOVIČ, Darja, CVAHTE OJSTERŠEK, Tina, OBRECHT, Matevž. Green product. V: JEREB, Borut (ur.), et al. Environmental management & audit : Tempus project Recoaud. 1, Scarcity & introduction to environmental management. 1st electronic ed. Czestochowa [etc.]: SPH - Scientific Publishing Hub. 2016, str. 43-50, ilustr. http://sphub.org/wp-content/uploads/2016/12/1_Scarcity_and_Introduction_to_Environmental_Management.pdf, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70410. - Amaral Junior, A., Almeida, L., Klein Vieira, L. (Eds.). Sustainable consumption: The right to a healthy environment. Springer International Publishing. 2020. -Friedman, T.L. Hot, flat and crowded. Picador. 2009. (SLO izdaja: Friedman, T.L. Vroč, raven in nagneten svet. Učila international. 2009)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev

Opombe

? Aktivno sodelovanje in delo študentov ? Seminarska/projektna naloga

  • izr. prof. dr. MATEVŽ OBRECHT

  • Seminarska naloga: 60
  • Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah: 40

  • : 20
  • : 10
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.