SLO | EN

Cilji in kompetence

Študent usvoji kompleksno razumevanje spremenjenih fizioloških in fizikalnih razmer med bivanjem človeka pod vodo. Osvoji osnovne tehnika prostega potapljanja in potapljanja z avtonomno potapljaško opremo. Pridobijo vsa znanja in izkušnje za pridobitev potapljaške kategorije CMAS P1.

Vsebina

Vsebina predavanj: Osnovna potapljaška oprema (ABC oprema) in potapljaške obleke. Hidrostatski tlak, svetloba, razširjanje zvoka v zraku in vodi, razširjanje svetlobe v zraku in v vodi, lom svetlobe na meji voda zrak, plinski zakoni, Arhimedov zakon, plovnost. Dihanje in izmenjava plinov ter hipoksija pri potapljanju. Vpliv tlaka pri potapljanju, nevarnosti in poškodbe zaradi tlaka, toplotne izgube. Fizikalne lastnosti vode in morske vode. Prosto potapljanje. Potapljanje z avtonomno potapljaško opremo. Vsebina terenskih vaj: test plavanja (200 m), potapljanje z ABC opremo, izenačevanje tlaka, praznjenje maske in regulatorja, metode vstopa v vodo, potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, dihanje na alternativni izvor zraka (A.I.Z.), potapljaški znaki, reševanje z ABC opremo in potapljaško opremo na stisnjen zrak (SCUBA), potop na globino 5 do 10 m.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (razlaga, razgovor, demonstracija) in eksperimentalna predavanja. Praktične terenske vaje v bazenu in naravnem okolju (dihanje, plavanje, postopek potapljanja, zadrževanje diha pod vodo). Poučevanje in učenje potekata z didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po uspešno zaključeni učni enoti bodo študenti sposobni: - samostojno pripraviti opremo za avtonomno potapljanje; - se potopiti v paru z drugim potapljačem kategorije CMAS P1 do 10 m, ali s potapljačem višje kategorije oz. inštruktorjem do 20 m; - upoštevati pravila varnega potapljanja; - se potapljati v skladu z doktrino varnega potapljanja.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Po uspešno zaključeni učni enoti bodo študenti zmožni: - načrtovati timsko delo in sodelovati v timskem delu; - uporabljati znanja s področja mehanike, optike in toplote v vsakdanjem življenju.

Temeljni literatura in viri

• I. Urh, Potapljač 1, Slovenska potapljaška zveza, 2002, ponatis 2018 • I. Urh, Potapljač 2, Slovenska potapljaška zveza, 2003, ponatis 2018 • M. Slavinec, Nitrox potapljač 1, Slovenska potapljaška zveza, 2003, ponatis 2017 • I. Urh, Voditelj potapljanja, Slovenska potapljaška zveza, 2014 • I. Urh, B. Vuga, Prapos, Slovenska potapljaška zveza, 2014, ponatis 2017 • L. Lipej in drugi, Ocean v malem, GEPŠ Piran, 2019 • E. Klemenčič, Toplotna bilanca potapljača pri potapljanju v hladni vodi, FNM UM, 2012

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zmožnost preplavati razdaljo 200 m, kar se preveri na prvih terenskih vajah.

Opombe

Pisni izpit 50% Praktični preizkus potapljanja 50%

  • red. prof. dr. MITJA SLAVINEC

  • Pisni izpit: 50
  • Praktični izpit: 50

  • : 30
  • : 30
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.