SLO | EN

Cilji in kompetence

• podati znanja in informacij in njihovo razumevanje o sodobnih tehnologijah, ki se danes vse pogosteje uporabljajo za spreminjanje odnosov v družbi; • razumevanje potrebe po upoštevanju etičnih in moralnih norm v družbi; • prikazati praktično uporabo predhodno pridobljenih teoretičnih znanj na praktičnih primerih s posebnim poudarkom na razumevanju in vrednotenju vplivov in posledic uvajanja sodobnih tehnologij v družbo; • spodbujanje študentov h kreativnemu in samostojnemu razmišljanju pri reševanju problemov in razvijanju kritičnega mišljanja in presojanja. • zavedanje vloge posameznika in zavedanje njegovega vpliva na družbo prihodnosti.

Vsebina

Predavanja: • Družba 5.0 in relacvije družba-posameznik-umetna inteligenca • Industrija 4.0, in vloga človeka v povezavi z umetno inteligenco • Filozofija tehnologije in filozofija umetne inteligence • Etika in morala in relacije etika posameznika, družbene norme in strojno vedenje • Vloga in pomen posameznika v Družbi 5.0 • Vloga in pomen umetne inteligence v Družbi 5.0 • Družbene spremembe v povezavbi z prevlado umetne inteligence • Konsekvence uvajanja umetne inteligence v družbo in izobraževanje • Izobraževanje in umetna inteligenca - možni scenarji Seminar: Seminar aplikativno dopolnjuje vsebino predavanj z reševanjem praktičnih problemov. Lectures: • Society 5.0 and relation society-individual-artificial intelligence • Industry 4.0, and the role of human in relation to artificial intelligence • Philosophy of technology and philosophy of artificial intelligence • Ethics and morality and relationships of ethics of individual, social norms and machine behavior • Role and importance of the individual in Society 5.0 • The role and importance of AI in Society 5.0 • Social changes in links with the dominance of artificial intelligence • Consequences accounts of the introduction of artificial intelligence in society and in education • Education and artificial intelligence - possible scenarios Seminar: Seminar work supplements the lectures with the solutions of the practical problems.

Metode poučevanja in učenja

• frontalna predavanja, • skupinsko delo; • izdelava seminarske naloge, • diskusije v elektronskem forumu, • e-učenje.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

• To present knowledge and information and their understanding about new contemporary technical praxes as modern technologies, used for changes in contemporary society; • understanding of the need to respect ethical and moral norms in society; • to demonstrate practical use of previously accumulated theoretical knowledge on the practical examples with specially stress on the understanding and evaluation of influences and consequences of introduction contemporary technologies in society; • to encourage the students to creative and independent thinking for developing and solving different problems and developing critical thinking and judgment; • awareness of the role of the individual and awareness of his/her impact on the society of the future.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • razumevanje uporabe informacijske tehnologije in uporabe orodij za izdelavo sodobnih tehnoloških rešitev; • reševanje problemov: ocenjevanje obstoječih in lastnih tehnoloških rešitev; • načrtovanje tehnologije za ustvarjanje različnih tehnoloških rešitev ob uportabi etičnih in moralnih norm.

Temeljni literatura in viri

ABERŠEK, Boris. Filozofska analiza mehanizmov naravnega mišljenja in umetne inteligence : doktorskega [i. e. doktorska] disertacija. Maribor: [B. Aberšek], 2014. 319 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=44854. [COBISS.SI-ID 275935488] FLOGIE, Andrej, ABERŠEK, Boris. The impact of innovative ICT education and AI on the pedagogical paradigm. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. XIV, 157 str., ilustr. ISBN 978-1-5275-3196-3. ISBN 1-5275-3196-1. [COBISS.SI-ID 24512520] ABERŠEK, Boris, BORSTNER, Bojan, BREGANT, Janez. Virtual teacher: cognitive approach to e-learning material. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. XI, 289 str., ilustr. ISBN 1-4438-6524-9. ISBN 978-1-4438-6524-1. [COBISS.SI-ID 20951304]

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Brez posebnih zahtev

Opombe

• seminarske naloge in diskusije

  • izr. prof. dr. ANDREJ FLOGIE
  • red. prof. ddr. BORIS ABERŠEK

  • seminarska naloga: 100

  • : 15
  • : 15
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.