SLO | EN

Cilji in kompetence

• Razumeti vsebino in pomen biodiverzitete na Zemlji in naraščajoče biodiverzitetne krize • Usvojiti splošna in posebna (geografsko vezane) načela varstva narave. • Poznati vse pomembne mednarodne konvencije, ki jih je ratificirala Slovenija, s področja varstva narave in varstva okolja • Razumeti principa »share« in »spare« v varstvu narave. • Poznati osnove EU zakonodaje s področja varstva narave • Poznati vsebino »Direktive o habitatih« in vse njene priloge. • Razumeti pomen Ptičje direktive za ohranjanje ptic in habitatov • Poznati kriterije za vzpostavljanje in ohranjanje omrežja natura 2000 v EU. • Poznati najosnovnejše vrste in habitatne tipe, ki so kvalifikacijski za opredeljevanje območij natura 2000 v Sloveniji • Seznaniti se s stanjem ohranjenosti narave v Sloveniji skozi zavarovana območja in območja Natura 2000 • Zavedati se konfliktov v prostoru ki jih povzroča ohranjanje narave v omrežju Natura 2000 v Sloveniji in na splošno • To understand the content and importance of biodiversity on Earth and the growing biodiversity crisis • To understand general and special (geographically bound) principles of nature conservation. • To be aware of all important international conventions, ratified by Slovenia, in the field of nature conservation and environmental protection • To understand the principles of "share" and "spare" in nature conservation. • To know the basics of EU legislation in the field of nature conservation • To learn the contents of the "Habitats Directive" and all its Annexes. • To understand the importance of the »Birds Directive« for the conservation of birds and habitats • To be aware of the criteria for establishing and maintaining the Natura 2000 network in the EU. • To know the most charismatic species and habitat types for defining Natura 2000 areas in Slovenia • To know the state of nature conservation in Slovenia through protected areas and Natura 2000 areas • To be aware of spatial conflicts caused by nature conservation in the Natura 2000 network in Slovenia and in general

Vsebina

• Biodiverziteta in biodiverzitetna kriza • Načela varstva narave • Zgodovina varstva narave • Mednarodne konvencije s področja varstva narave • EU zakonodajni okvir za varstvo narave • »Direktiva o habitatih« in »Ptičja direktiva« • Omrežje Natura 2000 • Natura 2000 v Sloveniji • Kvalifikacijski habitatni tipi in vrste v Sloveniji • Stanje in izzivi ohranjanja narave v Sloveniji

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja • Seminar • Terenske vaje

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

• Študent razume vsebino in pomen biodiverzitete in se zaveda globine biodiverzitetne krize • Študent pozna različna načela varstva narave v svetu in se seznani z relevantnimi mednarodnimi konvencijami • Študent pozna in razume pomen EU zakonodaje, ki vključuje »Direktivo o habitatih« in »Ptičjo direktivo« s prilogami. • Študent razume principe vzpostavljanja omrežja Natura 2000 v EU in je seznanjen z omrežjem Natura 2000 v Sloveniji in s tem povezano družbeno situacijo in konflikti.

Temeljni literatura in viri

• Čušin, B. (ur.), 2004: Natura 2000 v Sloveniji. Založba ZRC SAZU, Ljubljana. • European Commission, Directorate-General for Environment, Mézard, N., Sundseth, K., Wegefelt, S., Natura 2000 : protecting Europe’s biodiversity, Wegefelt, S. (editor), Mézard, N. (translator), European Commission, 2008, https://data.europa.eu/doi/10.2779/45963 • Jackson, A.L.R. (2018): Conserving Europe's Wildlife Law and Policy of the Natura 2000 Network of Protected Areas. Earthscan. • Jogan, N., M. Kaligarič, M., I. Leskovar, A. Seliškar, J. Dobravec, 2004: Habitatni tipi Slovenije HTS 2004. Tipologija. Agencija republike Slovenije za okolje. Ljubljana • Skoberne, P., 2004: Pregled mednarodnih organizacij in predpisov s področja varstva narave 2005, priročnik, inačica 9.1, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana • Hansson, L., 1992. Ecological principles of nature Conservation. Springer New York

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • red. prof. dr. MITJA KALIGARIČ

  • Seminarska naloga s predstavitvijo: 50
  • Pisni izpit: 50

  • : 15
  • : 15
  • : 15
  • : 45

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.