SLO | EN

Cilji in kompetence

• Poznajo živa bitja, njihove življenjske procese in interakcije z okoljem. •Poznajo pomen označevanja hrane. • Razumejo agrobiodiverziteto ter pomembnost trajnostne pridelave in potrošnje hrane. • Razumejo pomembnost ohranjanja in spodbujanja biotske raznovrstnosti v svojem okolju ter se zavedajo vpliva svojih dejanj na okolje. •Prizadevajo si za zmanjševanje ogljičnega odtisa in trajnostno uporabo naravnih virov.

Vsebina

Predmet obravnava ključne koncepte trajnostne pridelave hrane in njenega pomena za varovanje biotske raznovrstnosti. Posebna pozornost bo namenjena spodbujanju pridelave in uporabe lokalne hrane kot ključnega elementa pri zmanjševanju ogljičnega odtisa. Študente bomo seznanili o pomenu trajnostne pridelave hrane za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, izboljšanje kakovosti hrane ter ohranjanje lokalne kulture in tradicije. Študenti bodo prav tako pridobili znanja o prepoznavanju in razumevanju oznak za trajnostno pridelano hrano ter razvijali veščine trajnostnega ravnanja z naravnimi viri, s poudarkom na ohranjanju biodiverzitete.

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja • Seminarska naloga • Ekskurzije • Domače naloge.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

•Pridobijo izkušnje in spretnosti povezane z raziskovanjem živih organizmov in njihovih življenjskih okolij. •Se usposobijo za organizacijo trajnostnih in zelenih naravoslovnih dejavnosti, ki bodo spodbujale trajnostno rabo naravnih virov, uporabo obnovljivih virov energije in zmanjševanje odpadkov. •Znajo pridobljeno teoretično znanje prenesti na praktični nivo, s ciljem izvajanja zelenih in trajnostnih praks, ki zagotavljajo trajnostno pridelavo hrane.

Temeljni literatura in viri

Bio gre v šolo: ekološko kmetijstvo in pomen ekološko pridelave hrane. 2014. Alpe Jadran Biosimpozij, Hoče, Slovenija [urednik Franc Bavec]. FKBV, Maribor Pogačnik, Strgar, Žibert, Urška. 2013. Uporaba šolskega vrta pri dijakih biotehniške usmeritve B., Znanje in izkušnje za nove podjetniške priložnosti [Elektronski vir] : zbornik referatov = Knowledge and experience for new entrepreneurial opportunities : collection of papers.- Str. 377-384 Ribarič. 2014. Učilnica v naravi : šolski vrt včeraj, danes, jutri / [avtorica kataloga Mateja Ribarič ; prevod Maja Hakl Saje, Natalija Žižić], Slovenski šolski muzej, Ljubljana Pogačnik. 2013. Osrednja vloga šolskega vrta v kmetijskem izobraževanju : doktorska disertacija. Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • doc. dr. NATAŠA PIPENBAHER

  • Portfolio: 50
  • Seminarska naloga: 50

  • : 20
  • : 5
  • : 30
  • : 35

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.