SLO | EN

Cilji in kompetence

• študentje pojasnijo sestavo in procese v Zemljini atmosferi • študentje pojasnijo zaporedje dogodkov, ki je privedlo do paleopodnebnih sprememb • študentje opišejo in pojasnijo antropogeno pospešene podnebne spremembe • študentje analizirajo prostorske podatkovne baze podnebnih spremenljivk • študentje uporabijo podnebne podatkovne baze v okolju GIS

Vsebina

• Razvoj in lastnosti Zemljine atmosfere • Paleopodnebje in paleopodnebne spremembe • Antropogeni vzroki recentnih podnebnih sprememb • Vplivi podnebnih sprememb na človeka in druge organizme • Prostorske podatkovne baze podnebnih spremenljivk (PaleoClim, Worldclim, CHELSA, itd.) • Uporaba podnebnih podatkovnih baz v okolju GIS • Primeri prostorske analize vplivov podnebnih sprememb v terestričnih in morskih okoljih

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja • Vaje

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • študentje povezujejo geološke, geografske, biološke in ekološke vsebine vezane na procese , ki preoblikujejo Zemljino površje in vplivajo na litosfero, hidrosfero, atmosfero in biosfero • študentje uporabljajo in analizirajo različne prostorske podatke v geografskih informacijskih sistemih • študentje opredelijo ključne atribute prostorske analize, uporabijo ustrezna orodja in pripravijo kartografsko gradivo • študentje s pomočjo relevantnih vhodnih podatkov izvedejo osnovno analizo vplivov na okolje

Temeljni literatura in viri

• Saltzman, B. (eds.). (2002). Dynamical paleoclimaology: Generalized theory of global climate change. Academic Press (izbrana poglavja). • Bai, T. 2017. GIS technology applications in environmental and earth sciences. Taylor & Francis, CRC Press. (izbrana poglavja) • Šumrada, R., M. Ferlan, 2005: Strukture podatkov in prostorske analize. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. • Ivajnšič, D in sod. 2022. Primeri prostorskih analiz vplivov podnebnih sprememb [Elektronski vir] : monografija v okviru projekta Preprečevanje toplotnega stresa v urbanih sistemih v luči podnebnih sprememb (ARRS J7-1822). Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. COBISS.SI-ID - 119229187

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • izr. prof. dr. DANIJEL IVAJNŠIČ

  • Vaje (kolokvij): 50
  • Pisni izpit: 50

  • : 15
  • : 30
  • : 45

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.