SLO | EN

Cilji in kompetence

1. Študent razume razliko med malokodnimi in brezkodnimi orodji za razvoj aplikacij 2. Študent zna uporabiti temeljna načela modeliranja podatkov v kontekstu 3. Študent zna uporabiti osnovne funkcionalnosti malokodnega orodja APEX z izjemo programiranja PL/SQL in Javascript 4. Študent zna oblikovati podatkovne strukture v kontekstu 5. Študent zna uvoziti ali ustvarjati podatke v različnih oblikah v bazo podatkov v kontekstu 6. Študent zna oblikovati in izdelati spletne aplikacije, ki temeljijo na bazi podatkov v kontekstu 7. Študent ima pregled nad pomembnimi in aktualnimi malokodnimi orodji na trgu in prepoznava koristi, slabosti in prednosti obravnavanih malokodnih orodij

Vsebina

1) Uvod v razvoj aplikacij z malokodnim orodjem in razpoložljivost orodja APEX 2) Osnove modeliranja podatkov 3) Glavne funkcije orodja APEX 4) Načini uvoza obstoječih podatkovnih struktur in podatkov 5) Generiranje prvega osnutka aplikacije 6) Upravljanje poročil 7) Upravljanje obrazcev 8) Pretvarjanje poročil iz besedila v grafe 9) Upravljanje menijev v aplikaciji 10) Podpora timskemu sodelovanju 11) Vzorčne/začetne aplikacije in vtičniki 12) Upravljanje pakiranih aplikacij in uporaba več jezikov 13) Poslovni primeri aplikacij: Intranetne novice za zaposlene, Katalog lokalnih rastlin, Socialna platforma/forum GreenDi, Sistem malih inovacij, Sistem za upravljanje dokumentov, Spletna trgovina, Sistem za razporejanje tečajev, Izračun materiala in stroškov, Upravljanje prehrane in diet, Sistem za naročanje skupin, Primer iz telekomunikacijskega podjetja, Najem avtomobila

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • predavanja, • metoda demonstracije • laboratorijske vaje na primerih • samostojne vaje v različnih kontekstih uporabe Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

• Študent zna razložiti in razlikovati malokodna in brezkodna programska orodja • Študent zna brati in razume modele podatkov • Študent zna analizirati in izdelati manj zahtevne logične, relacijske in fizične modele podatkov v kontekstu • Študent je sposoben uvoziti obstoječe podatke iz preglednic, skripte SQL ter REST storitev ter tudi kreirati testne podatke z uporabo QuickSQL • Študent zna samostojno izdelati različne obrazce in poročila. Študent je sposoben prilagajati obrazce in poročila ter ustvarjati grafe iz besedilnih poročil • Študent zna izdelati in vzdrževati menije aplikacij • Študent zna uporabiti demonstracijske in začetne aplikacije kot vzorec za razvoj novih aplikacij • Študent: a) pozna mehanizem vtičnikov za APEX, b) zna poiskati in najti ustreznega v kontekstu, c) zna namestiti vtičnik v aplikacijo in d) zna vključiti vtičnik v ustvarjeno aplikacijo. • Študent je sposoben sodelovati v timu in je sposoben ustvariti novo avtentikacijsko in avtorizacijsko shemo ter jo uporabiti v aplikaciji. • Študent je sposoben: a) namestiti pakirane aplikacije, b) ustvariti in izvoziti lastno paketno aplikacijo in c) oblikovati in implementirati aplikacije, ki zahtevajo večjezično podporo.

Temeljni literatura in viri

1. Edward Sciore. Understanding Oracle APEX 20 application development. 3nd ed. Apress, 2020 2. Beeapex project members. Exploring Low-code application development with Oracle Application Express. 1St ed. (work in progress). 2023

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • doc. dr. ALENKA BAGGIA, univ. dipl. org.

  • Ustna predstavitev: 70
  • Teoretični izpit: 30

  • : 15
  • : 15
  • : 45

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.