SLO | EN

Cilji in kompetence

• razumel temeljne vzroke obremenjevanja okolja, • razumel pomen in vlogo trajnostnega poslovanja, • pridobil pregled nad standardiziranimi sistemi/modeli trajnostnega razvoja organizacije in krožnega gospodarstva, • spoznal pomen digitalnih tehnologij in zmožnosti analitike za odločanje na podlagi podatkov v krožnem gospodarstvu.

Vsebina

1) Uvod v problematiko obremenjevanja okolja (onesnaževanje voda in zraka, odpadki, sevanja itd.). 2) Koncepti, modeli, standardi in strategije na področju trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. 3) Digitalizacija in poslovna analitika v krožnem gospodarstvu 4) Primeri dobrih praks in študij primerov trajnostnega poslovanja podjetja

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja • Predstavitev in razprava praktičnih primerov • Samostojno učenje

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Ob koncu predmeta bodo študenti zmožni: • samostojnega kritičnega presojanja okoljskih, družbenih in ekonomskih dejavnikov in tveganj, ki vplivajo na poslovanje organizacije, • interpretirati in primerjati standarde in smernice s področja trajnostnega poslovanja, • opredeliti povezanost digitalnih tehnologij in krožnega gospodarstva.

Temeljni literatura in viri

1. Hitchcock, D. & Willard, M. (2009). The Business Guide to Sustainability: Practical Strategies and Tools for Organizations (2nd Edition). London: Earthscan. 2. EllenMacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy. EllenMacarthir Foundation. Dostopno na: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf 3. Relevantni ISO standardi in napotki / Relevant ISO standards and guidelines 4. Kristoffersen, E., Mikalef, P., Blomsma, F., & Li, J. (2021). The effects of business analytics capability on circular economy implementation, resource orchestration capability, and firm performance. International Journal of Production Economics, 239, 108205.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • doc. dr. MATJAŽ MALETIČ, univ. dipl. org.

  • Pisni izpit: 70
  • Seminarska naloga: 30

  • : 15
  • : 15
  • : 45

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.