SLO | EN

Cilji in kompetence

• Študent zna praktično izvesti posamezne elemente športne panoge. • Študent oblikuje pozitivna stališča do športa ter se navaja na zdrav način življenja. • Izpopolni tehniko in taktiko športne igre do stopnje, ki omogoča učinkovito igro, študent razvija gibalne sposobnosti z različnimi nalogami in organizacijskimi oblikami. • Študent zna podajati z notranjim in zunanjim delom stopala. • Študent zna zaustavljati žogo. • Študent bo oblikoval trajne gibalne navade v vsakdanjem življenju. • Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija. • Razumeti vpliv športne vadbe za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: - zdrav življenjski slog, - pomen pravilne prehrane, - specifika športne panoge (pregled razvoja nogometa in razumevanje pomembnosti ukvarjanja z omenjeno aktivnostjo). Praktične vsebine se nanašajo na: - pravilno izvajanje osnovnih vaj, - izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov : vodenje, podajanje, preigravanje, - osvajanje tehnike z žogo, posamične taktike v napadu in obrambi, skupinske taktike v napadu in obrambi ter igre – moštvena taktika, - poznavanje pravil in sodniških znakov.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja); • metoda demonstracije; Oblike: • frontalna učna oblika • individualna učna oblika • skupinska učna oblika

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • Študent navede možnosti aktivnega počitka in metode za regeneracijo telesa. • Študent prikaže tehnike športne igre za njeno varno izvajanje v različnih oblikah aktivnosti. • Študent pravilo izvede osnovne vaje. • Študent prikaže osnovne elemente manipulacije žoge: vodenje, podajanje, preigravanje. • Študent izvede posamične taktike v napadu in obrambi. • Študent prepozna in pravilno tolmači nogometna pravila in sodniške znake • Študent tvorno sodeluje v skupini za dosego skupnega cilja.

Temeljni literatura in viri

• Elsner, B. Nogomet: trening mladih: program dolgoročnega načrta procesa treninga mladih in program treningov. Ljubljana, Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2015. • Šajn, V. Pravila nogometne igre 2017/2018: uradno besedilo s komentarji. Ljubljana, Nogometna zveza Slovenije, 2017. • http://www.nzs.si/NZS/Sodniki/Pravila_nogometne_igre.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  • doc. dr. SILVESTER LIPOŠEK, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.