SLO | EN

Cilji in kompetence

• Praktična izvedba posameznih elementov športne panoge. • Oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja. • Študent bo usvojil pravilno tehniko prsnega, kravl in hrbtnega plavanja. • Študent bo znal pravilno izvesti nadvodni obrat. • Študent bo znal pravilno izvesti skok na noge in glavo.

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: • zdrav življenjski slog, • pomen pravilne prehrane, • specifika športne panoge (pregled razvoja plavanja in razumevanje pomembnosti ukvarjanja z omenjeno aktivnostjo). Praktične vsebine se nanašajo na: • ugoden vpliv na človekov telesni razvoj, • izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov različnih tehnik plavanja (kravl, prsno, hrbtno), • razvijati sposobnost vzdržljivostnega plavanja, • povečevati hitrost plavanja, • obvladati osnove elemente reševanja in reševalnega plavanja ter se prosto potapljati.

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja), • metoda demonstracije. Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • Študent navede možnosti aktivnega počitka in metode za regeneracijo telesa. • Študent opiše razvoj plavanja. • Študent prikaže različne elemente tehnik plavanja (kravl, prsno plavanje, hrbtno plavanje). • Študent sledi svojemu napredku v vzdržljivostnem plavanju in povečuje hitrost plavanja. • Študent demonstrira osnovne elemente reševanja in reševalnega plavanja. • Študent prikaže osnovne tehnike prostega potapljanja.

Temeljni literatura in viri

Kapus V. Plavanje: učenje: slovenska šola plavanja za novo tisočletje: učbenik za učence-študente, učitelje-profesorje, trenerje in starše. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2011. Elektronski vir: http://eucenje.fakultetazasport.si

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Obvladovanje osnovne tehnike plavanja.

  • doc. dr. SILVESTER LIPOŠEK, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.