SLO | EN

Cilji in kompetence

• Oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja. • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja. • Izboljšanja telesnih in motoričnih sposobnosti. • Izboljšanje telesne kondicije. • Pravilna izbira in uporaba pohodniških palic. • Uporaba pridobljenih znanj v vsakdanjem življenju in za kompenzacijo negativnih učinkov enostranskih obremenitev v času študija.

Vsebina

Teoretične vsebine se nanašajo na: - zdrav življenjski slog, - pomen pravilne prehrane, - specifika športne panoge (pregled razvoja pohodništva in razumevanje pomembnosti ukvarjanja z omenjeno aktivnostjo). Praktične vsebine se nanašajo na: - ugoden vpliv na človekovo duhovno bogatitev in na njegov telesni razvoj, - doživljanje narave, ki jo bodo prenesli v družino in med prijatelje. - skrb za naravo in pravila obnašanja na pohodih

Metode poučevanja in učenja

V programu bodo uporabljene naslednje metode in oblike poučevanja: • metoda razlage in razgovora (predavanja), • metoda demonstracije. Oblike: • frontalna učna oblika, • individualna učna oblika, • skupinska učna oblika.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • Študent opiše teorije aktivnega počitka in metode za regeneracijo telesa. • Teoretično opiše in praktično prikaže vadbo za razvijanje motoričnih sposobnosti in povečevanje funkcionalnih sposobnosti organizma. • Opiše in oceni vpliv športne vadbe in pohodništva za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.

Temeljni literatura in viri

• Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenec, A., Tomažin., Štirn, I. in Majerič, M. (2013). Športna rekreacija. Športna unija Slovenije, Fundacija za šport, Ljubljana. • Pori, P., Pori, M., Jakovljević, M. in ščepanović, D. (2014). Zdrava vadba. Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  • doc. dr. SILVESTER LIPOŠEK, prof. šp. vzg.

  • Praktični izpit: 80
  • Teoretični izpit: 20

  • : 5
  • : 55
  • : 30

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.