SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je študentom izpostaviti proces realnega inženirskega oblikovanja in izdelave, ki jim daje možnost, da obstoječe znanje in veščine, uporabijo za zasnovo, oblikovanje, izdelavo, preizkušanje in trženje kompleksnega izdelka – Formule Študent, ki ustreza opredeljenim funkcionalnim zahtevam.

Vsebina

Formula Študent zajema projektiranje, izdelavo ter preizkus dirkalnika po pravilih mednarodnega tekmovanja Formula Student, kjer boste skupaj z ostalimi študenti v skupini izdelali celotno tekmovalno vozilo. Vsak član ekipe deluje znotraj določenega sklopa projekta, ki poleg inženirskih sklopov zajema tudi druge zelo pomembne sklope, kot so promocija projekta (PR), ekonomija ter organizacija in projektni management.

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja • Seminar – projektno delo

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

• Zasnovati in oblikovati sistem, komponento ali postopek, ki bo ustrezal določenim funkcionalnim potrebam in drugim merilom, kot so velikost, trdnost, trajnost, natančnost, učinkovitost. • Delovati znotraj multidisciplinarne skupine, ki je sestavljena iz inženirskih strokovnjakov iz več inženirskih disciplin ter neinženirskih disciplin, kot so poslovanje, trženje in odnosi z javnostmi, da bi razvili, predstavili in tržili izdelek, ki ustreza potrebam ciljnega trga. • Uporabljati orodja in tehnike za upravljanje časovnih razporedov projektov, sledenje napredku glede na mejnike, razdeljevanje nalog med člane ekipe. • Voditi strukturirane sestanke • Pisno in ustno komunicirati v profesionalnem oz. poslovnem svetu s pripravo ustreznih tehničnih in ne-tehničnih dokumentov in predstavitvijo oz. zagovorom le-teh.

Temeljni literatura in viri

• Trenutna pravila Formula Student Nemčija in posebna pravila tekmovanja / Current Formula Student Germany Rules and competition specific rules • Dodatna literatura se definira skladno s specifičnim problemom, ki ga rešuje študent / Additional literature is defined according to the specific problem solved by the student

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev je, da se pred izbiro študent posvetuje s koordinatorjem projekta Formula Študent, pri čemer se definira njegov doprinos k projektu.

Opombe

• Seminarska naloga – poročilo projektnega dela • Ustni izpit

  • izr. prof. dr. VITO TIČ, univ. dipl. inž. str.

  • Seminarska naloga projektnega tipa: 80
  • Ustni izpit: 20

  • : 5
  • : 25
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost - 0.